ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20242 (ทักษะอาชีพช่างตัดผม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44411 เด็กชายณรงวัตษ์ สังข์พิทักษ์กุล 3/11  
2 44390 เด็กชายภูริณัฐ พวงไพบูลย์ 3/11  
3 44434 เด็กชายภูรภัทร เครือสุวรรณ 3/11  
4 44417 เด็กชายทองไท กันนุฬา 3/11  
5 44430 เด็กชายพลวัต สำนักนิตย์ 3/11  
6 44533 เด็กชายสฤษฏ์ วรรณศิริ 3/13  
7 44501 เด็กชายชัยมงคล อินทยุง 3/13  
8 44144 เด็กชายณัฐชนน ยอดเพ็ชร 3/5  
9 44149 นายธีระวัตร์ ศรีเอ 3/5  
10 44251 เด็กชายพิมลสรรค์ ลัดดาหอม 3/7  
11 44189 นายธนธรณ์ วิเชียรดี 3/7  
12 44301 เด็กชายศักดิ์ครินทร์ ภาสดา 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  0 คน