ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20229 (ทักษาอาชีพผลิตและขยายพันธุ์พืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44421 นายนฤสรณ์ สมานรักษ์ 3/11  
2 44443 เด็กชายสิรวิชญ์ ตาทิพย์ 3/11  
3 44437 เด็กชายรัชชานนท์ พรายแก้ว 3/11  
4 44442 เด็กชายสิทธิศักดิ์ สมมี 3/11  
5 44410 เด็กชายฐิติวัสส์ โคตชัย 3/11  
6 44531 เด็กชายภัคพงศ์ ควรหาญ 3/13  
7 44507 เด็กชายณัฐภัทร ดวงเลิศ 3/13  
8 44535 นายอัจฉริยะ แก้วนิมิตร 3/13  
9 44496 เด็กชายกิตติธัช เปรียบยิ่ง 3/13  
10 44498 เด็กชายกิตติศักดิ์ ผลวัฒน์ 3/13  
11 44530 เด็กชายโรจน์ศักดิ์ นิ่มปรางค์ 3/13  
12 44473 เด็กชายภรากร สืบสิงห์ 3/13  
13 44137 นายจอมไตร โชติช่วง 3/5  
14 44167 นายสรวิศ ทวีสุข 3/5  
15 44147 นายตะวัน อุตมาน 3/5  
16 44154 นายปัญญา สุริวรรณ 3/5  
17 44158 นายภูตะวัน กลิ่นหอม 3/5  
18 44133 เด็กชายกฤตานนท์ ไกรสูงเนิน 3/5  
19 44134 นายกฤษณพล สุขดี 3/5  
20 44138 เด็กชายจักรพรรณ เสพสุข 3/5  
21 44148 นายธีรภัทร์ กิจแสงทอง 3/5  
22 44164 นายศุภางค์วิสิษฎ์ สง่ามั่งคั่ง 3/5  
23 44140 นายจุมพล ทิพย์โกสุม 3/5  
24 44162 นายวชิรวิทย์ ธัญญพืช 3/5  
25 44136 เด็กชายไกรศรี บุตรชุมแสง 3/5  
26 44157 เด็กชายผาติ ไหล่กลาง 3/5  
27 44171 นายอดิศร บุญเหมาะ 3/5  
28 44135 นายกิตติพิชญ์ เจริญ 3/5  
29 44155 นางสาวปาริดา คิดอยู่ 3/5  
30 44172 นายอติคุณ แว่นอินทร์ 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  29 คน
เพศหญิง =  1 คน