ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20245 (ทักษะอาชีพเกษตร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 34
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 44386 เด็กหญิงพิมพ์พิรา เกษรัตน์ 3/11  
3 44231 นางสาวชัยมลล์ หล้ามะโรง 3/7  
4 44233 นางสาวโชติกา จรประไพ 3/7  
5 44259 นางสาวรุ่งฟ้า ศุภรนนท์ 3/7  
6 44245 เด็กหญิงประภัสสร ไหมทอง 3/7  
7 44314 เด็กหญิงกาญจนา พิรมรัมย์ 3/9  
8 44327 นายธิติ มณีศรี 3/9  
9 44337 นายปนนท์ รุจิยาปนนท์ 3/9  
10 44333 เด็กชายนิติศาสตร์ วานิชย์ 3/9  
11 44348 เด็กชายวงศกร นูพิมพ์ 3/9  
12 44300 นายศตนันท์ ประชุมฉลาด 3/9  
13 44354 เด็กชายสุธินันท์ สมบูรณ์ 3/9  
14 44297 นายวิศววิท ทรงชาติ 3/9  
15 44276 นายณทศธน แสงอรุณ 3/9  
16 44339 นางสาวผ่องอำไพ วะรามิตร 3/9  
17 44350 เด็กชายศิรเมศร์ จันทาวงษ์วิรุฬห์ 3/9  
18 44312 นายอิทธิพล ทวีสุข 3/9  
19 44323 นายธนาธิป ธานีพูน 3/9  
20 44328 นายธีรศักดิ์ ทุมทอง 3/9  
21 44332 เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญปรีชา 3/9  
22 44315 เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดพุ่ม 3/9  
23 44322 เด็กชายธนพล ภูเขียว 3/9  
24 44340 เด็กชายพัชร งามจบ 3/9  
25 44311 เด็กชายอานนท์ บุญกลาง 3/9  
26 44353 เด็กหญิงสุทธิดา สุภิษะ 3/9  
27 44341 เด็กชายภวัต เหรียญรักวงศ์ 3/9  
28 44292 เด็กชายวรเมธ ครึ่งมี 3/9  
29 44281 นายเทิดศักดิ์ ฉิมงาม 3/9  
30 44347 เด็กชายรุ่งทวี มะโนชาติ 3/9  
31 44337 นายปนนท์ รุจิยาปนนท์ 3/9  
32 44336 เด็กชายปกป้อง มิฆเนตร 3/9  
33 44326 นายธันญวิทญ์ ก้อนทอง 3/9  
34 44352 นายสิทธิพงษ์ เพลินสุข 3/9  
35 44278 นายณัฐวุฒิ มากแสน 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  10 คน