ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20244 (ทักษะอาชีพช่างแกะสลักผลไม้) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44470 นางสาวพีรยา สุวรรณธาดา 3/11  
2 44423 เด็กหญิงเบญจวรรณ มากแสน 3/11  
3 44403 เด็กหญิงกศิณ์นันท์ สุนทรวีระ 3/11  
4 44462 นางสาวปภิชญา นาครินทร์ 3/11  
5 44567 เด็กชายภาณุวัฒน์ พิลาเดช 3/13  
6 44521 เด็กชายพสธร วิภาหัสน์ 3/13  
7 44460 เด็กชายนพนัส ถุนาพรรณ์ 3/13  
8 44508 เด็กชายธนวัตน์ พ่อค้า 3/13  
9 44553 นายธรรมรัตน์ บูรณ์เจริญ 3/13  
10 44490 นายหนึ่งธันวา ประมงมุข 3/13  
11 44537 เด็กชายอิศรา สมศรี 3/13  
12 44520 เด็กชายพลากร เริงประชากร 3/13  
13 44455 เด็กชายยศสรัล ยิ้มชื่น 3/13  
14 44532 เด็กชายสรุจ เที่ยงธรรม 3/13  
15 44547 เด็กชายนัธทวัฒน์ ผลภฤต 3/13  
16 44513 เด็กชายธีรบูลย์ กิจสกุลไพศาล 3/13  
17 44499 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เหมือนประสาน 3/13  
18 44497 เด็กชายกิตติวินท์ ธนสมุทร 3/13  
19 44161 นางสาวมณฑิชา สุวรรณลา 3/5  
20 44190 นายธนบดี ศุภผล 3/7  
21 44229 นายจิมี่ มาซาลิน 3/7  
22 44195 เด็กชายธีรภัทร วังวัฒนา 3/7  
23 44215 เด็กชายวีรภัทร ศักดา 3/7  
24 44247 เด็กชายปริวัต สุนทรารักษ์ 3/7  
25 44399 เด็กหญิงศตพร ชมภูพาน 3/9  
26 44363 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ศรีปิยะบุตร 3/9  
27 44351 นายศุภฤกษ์ รูปผาย 3/9  
28 44364 นางสาวจินต์จุฒา พิมภาคูณ 3/9  
29 44401 นางสาวสิรินภา นิยมเหมาะ 3/9  
30 44349 เด็กชายวิชชบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์ 3/9  
31 44325 นายธัญพิสิษฐ์ ชาวบุรี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  9 คน