ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20238 (ทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45416 นายปองเดช สิงห์มณี 3/11  
2 44425 นายปวริศร์ อาษานอก 3/11  
3 44424 นายประธาน สุรสิทธิ์ 3/11  
4 44432 นายภูผา อมรชัย 3/11  
5 44749 เด็กชายธันยบูรณ์ แก้วเนตร 3/11  
6 44448 เด็กชายกฤษย์กร สายศรีแก้ว 3/11  
7 44517 เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงสว่าง 3/13  
8 44493 เด็กชายกิตติคุณ จันทเขต 3/13  
9 44504 นายฐิติ ตีคลี 3/13  
10 44500 เด็กหญิงจิราพร กะการดี 3/13  
11 44540 เด็กหญิงเกสรา แผ่นทอง 3/13  
12 44557 เด็กหญิงผกามาศ ชุมพลรักษ์ 3/13  
13 44502 เด็กหญิงชินมาลี อยู่ยอด 3/13  
14 44525 นางสาวภารดี บูรณ์บุรี 3/13  
15 44515 เด็กหญิงปณิตา หวังสม 3/13  
16 44232 นายชาคริต จารัตน์ 3/7  
17 44237 นายณัฐวัตร เกลี้ยงพร้อม 3/7  
18 44238 นายทีฑายุ จันทิพย์ 3/7  
19 44243 เด็กชายนวันธร ศิลาลาย 3/7  
20 44216 เด็กชายสรวิศ เชิงหอม 3/7  
21 44224 เด็กชายกษิดิ์เดช ทองเกลี้ยง 3/7  
22 44234 เด็กชายณธกร ผลเกิด 3/7  
23 44225 เด็กชายกิตติ สุวรรณมณี 3/7  
24 44370 เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วก้อง 3/9  
25 44396 เด็กหญิงวริษา สุชาติสุนทร 3/9  
26 44304 นายสุเมธ เกสรนวล 3/9  
27 44361 เด็กหญิงกัญญาพร หมั่นตลุง 3/9  
28 44356 นางสาวไหมฟ้า โฉมงาม 3/9  
29 44316 เด็กหญิงจิรัชญา เงางาม 3/9  
30 44345 นางสาวมนตร์ณภัทร รัตนถาวร 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  12 คน