ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20238 (ทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 42
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 43857 เด็กชายศักดิ์กมล มากมูล 3/12  
3 43831 เด็กชายต้นตระกูล เสียงเพราะ 3/12  
4 43970 เด็กหญิงจรรย์ธร กาญจนรักษ์ 3/14  
5 43909 เด็กหญิงกมลลักษณ์ หล้าล้ำ 3/14  
6 43936 เด็กหญิงมนพร อภิรมย์ 3/14  
7 43926 เด็กชายนพรุจ จันทร์ดีศรี 3/14  
8 43956 เด็กชายเอื้ออาทร บุญเรือง 3/14  
9 43935 เด็กชายภาณุพงศ์ พูนผล 3/14  
10 43928 เด็กชายพงศกร แผ่นจันทร์ 3/14  
11 43944 เด็กชายวิศรุต แก้วพินิจ 3/14  
12 43952 เด็กชายอนุภัทร สมรูป 3/14  
13 43932 เด็กชายพิทักษ์ อาทิตย์ 3/14  
14 43925 เด็กชายธนวัฒน์ สุกิมานิล 3/14  
15 43941 เด็กชายเรืองฤทธิ์ หวลระลึก 3/14  
16 43919 เด็กหญิงดวงฤทัย โพธิ์ศิริ 3/14  
17 43911 เด็กชายกีรติ คำนึง 3/14  
18 43442 เด็กชายธีรภัทร เทียนดำ 3/4  
19 43462 เด็กหญิงรักษิตา แถบทอง 3/4  
20 43436 เด็กหญิงณัฐพร มุติโสม 3/4  
21 43433 เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลศาสตร์ 3/4  
22 43432 เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงศรี 3/4  
23 43471 เด็กหญิงหัทยา งามแฉล้ม 3/4  
24 43447 เด็กชายปภังกร บุญมาปะ 3/4  
25 43429 เด็กหญิงกนกวรรณ นพพันธ์ 3/4  
26 43437 เด็กชายดิสรณ์ พรหมทัตตานนท์ 3/4  
27 43470 เด็กชายสุภเดช บุญยะราช 3/4  
28 43431 เด็กชายกฤติน ไกรนรา 3/4  
29 43460 เด็กชายมาโนชญ์ ตั้งสกุลวิโรจน์ 3/4  
30 43448 เด็กชายปรมัติ อุ่นใจ 3/4  
31 43449 เด็กหญิงปรารถนา ใจบุญ 3/4  
32 43438 เด็กชายต้นน้ำ พรมสิงห์ 3/4  
33 43461 เด็กชายมาวิน แต้นวกุล 3/4  
34 43527 เด็กหญิงกานต์ธิดา ภาคะ 3/6  
35 43531 เด็กหญิงชนากานต์ แสนสุข 3/6  
36 43550 เด็กชายพงศธร เพชรใส 3/6  
37 43567 เด็กหญิงสุพรรวษา ฟังวัฒนา 3/6  
38 43625 เด็กชายไกรฤกษ์ กรวยทอง 3/8  
39 43626 เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขนิรันดร์ 3/8  
40 43658 เด็กชายวรธน เรืองปริพัฒนกุล 3/8  
41 43598 เด็กชายพชรพล สารพันธ์ 3/8  
42 43637 เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวงาม 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 13 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  14 คน