ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20238 (ทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 42
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43857 /  
2 43831 /  
3 43970 /  
4 43909 /  
5 43936 /  
6 43926 /  
7 43956 /  
8 43935 /  
9 43928 /  
10 43944 /  
11 43952 /  
12 43932 /  
13 43925 /  
14 43941 /  
15 43919 /  
16 43911 /  
17 43442 /  
18 43462 /  
19 43436 /  
20 43433 /  
21 43432 /  
22 43471 /  
23 43447 /  
24 43429 /  
25 43437 /  
26 43470 /  
27 43431 /  
28 43460 /  
29 43448 /  
30 43449 /  
31 43438 /  
32 43461 /  
33 43527 /  
34 43531 /  
35 43550 /  
36 43567 /  
37 43625 /  
38 43626 /  
39 43658 /  
40 43598 /  
41 43637 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 13 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  41 คน