ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20234 (ทักษะอาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 38
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43736 /  
2 43729 /  
3 43748 /  
4 43691 /  
5 43754 /  
6 43721 /  
7 43733 /  
8 43699 /  
9 43689 /  
10 43727 /  
11 43855 /  
12 43452 /  
13 43477 /  
14 43469 /  
15 43500 /  
16 43453 /  
17 43453 /  
18 43496 /  
19 43430 /  
20 43441 /  
21 43441 /  
22 43455 /  
23 43467 /  
24 43457 /  
25 43556 /  
26 43607 /  
27 43543 /  
28 43566 /  
29 43548 /  
30 43601 /  
31 43530 /  
32 45411 /  
33 43535 /  
34 43549 /  
35 43546 /  
36 43668 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  36 คน