ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20234 (ทักษะอาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 38
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 /  
3 43736 เด็กหญิงนภาภัทร บุญประเสริฐสกุล 3/10  
4 43729 เด็กชายณัฐดนัย สหัสชาติ 3/10  
5 43748 เด็กหญิงพิมพกา นพเก้า 3/10  
6 43691 เด็กชายธนวัฒน์ สำราญดี 3/10  
7 43754 เด็กชายวรินทร เนียมเมืองปัก 3/10  
8 43721 เด็กชายจักรภัทร สมศรี 3/10  
9 43733 เด็กชายธนาพล ส่วนเสมอ 3/10  
10 43699 เด็กชายพิตรพิบูล บุญยิ่ง 3/10  
11 43689 เด็กชายธนพล แซ่เตียว 3/10  
12 43727 เด็กหญิงชาลิสา อะรมสุข 3/10  
13 43855 เด็กชายวีรพงษ์ สุวรรณแกม 3/12  
14 43452 เด็กชายพลวัฒน์ ผ่องใส 3/4  
15 43477 เด็กหญิงกนกลักษณ์ นิสังรัมย์ 3/4  
16 43469 เด็กชายสุธินันท์ ประพันธ์ 3/4  
17 43500 เด็กหญิงพรทิพย์ ลำพรม 3/4  
18 43453 เด็กชายพาทิศ คงคาเขตร 3/4  
19 43453 เด็กชายพาทิศ คงคาเขตร 3/4  
20 43496 เด็กหญิงปพิชญา ใจกล้า 3/4  
21 43430 เด็กชายกฤตบุญ มานา 3/4  
22 43441 เด็กชายธนวัฒน์ ชุมชัยเวทย์ 3/4  
23 43441 เด็กชายธนวัฒน์ ชุมชัยเวทย์ 3/4  
24 43455 เด็กชายภัทรพล วะรามิตร 3/4  
25 43467 เด็กหญิงศิริวรรณ พอกสนิท 3/4  
26 43457 เด็กชายภาสกร บุญสด 3/4  
27 43556 เด็กชายรัชพล วงค์จันทร์ 3/6  
28 43607 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชงโค 3/6  
29 43543 เด็กหญิงธันยธรณ์ สรวงเทพ 3/6  
30 43566 เด็กหญิงสุนารี วิชุมา 3/6  
31 43548 เด็กชายปริญญา อุตทา 3/6  
32 43601 เด็กหญิงแพรพลอย สุรัตนะ 3/6  
33 43530 เด็กหญิงจุฑามาศ หมายเจริญ 3/6  
34 45411 เด็กหญิงรมิตา ตีรวัฒนประภา 3/6  
35 43535 เด็กชายณัฐกฤษณ์ จันทร์ปิ่น 3/6  
36 43549 เด็กชายปรินทร วงศ์วัฒนไชย 3/6  
37 43546 เด็กหญิงนิโลบล ประพฤตินอก 3/6  
38 43668 เด็กชายอัษฎาวุธ แข็งกล้า 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  16 คน