ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20227 (ทักษะอาชีพช่างฝีมือแรงงาน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43753 เด็กชายวงศธร อยู่ครบ 3/10  
2 43765 เด็กชายอภินันท์ จันทเขต 3/10  
3 43762 เด็กชายสรวิศ นิตรลาภ 3/10  
4 43739 เด็กชายปวริศ ศิริพากเพียร 3/10  
5 43723 เด็กชายธีรภัค แสนประเสริฐสกุล 3/10  
6 43726 เด็กชายชัยธวัช เยี่ยมรัมย์ 3/10  
7 43760 เด็กชายสพล ยืนยง 3/10  
8 43759 เด็กชายศิริศักดิ์ ผลเกิด 3/10  
9 43701 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ คุ้มจั่น 3/10  
10 43757 เด็กชายศุภกร กองสนั่น 3/10  
11 43741 เด็กชายพงศธร สมานนิตย์ 3/10  
12 43713 เด็กชายโสภณวิชญ์ รัตนกำเหนิด 3/10  
13 43731 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทรักษวิภา 3/10  
14 43745 เด็กชายพรพิศิษย์ บุราคร 3/10  
15 43683 เด็กชายณัฐกมล คหะวงษ์ 3/10  
16 43814 เด็กชายกฤตภาส พิศโสระ 3/12  
17 43849 เด็กชายภูวเรศ วลัยศรี 3/12  
18 43849 เด็กชายภูวเรศ วลัยศรี 3/12  
19 43823 เด็กชายเจษฎา ยงคง 3/12  
20 43826 เด็กชายณฐพร ไหมทอง 3/12  
21 43820 เด็กชายจักราวุธ สายแก้ว 3/12  
22 43860 เด็กชายอภินันท์ โสวพรรณ 3/12  
23 43824 เด็กชายชนกานต์ แย้มรัมย์ 3/12  
24 43946 เด็กชายศักดิ์ครินทร์ เชี่ยวชอบ 3/14  
25 43873 เด็กชายชินวัตร หวนหอม 3/14  
26 43953 เด็กชายอภิสิทธิ์ เจียวรัมย์ 3/14  
27 43893 เด็กชายพงษ์กิตติ นุใหม่ 3/14  
28 43915 เด็กชายญาณวุฒิ ดอกจันทร์ 3/14  
29 43927 เด็กชายบวรวัชร ทัดศรี 3/14  
30 43914 เด็กชายไชโย ไถ้บ้านกวย 3/14  
31 43499 เด็กหญิงพจรินทร์ ถนอมวงษ์ 3/4  
32 43473 เด็กชายอนันต์ชัย พรมสอน 3/4  
33 43474 เด็กชายอัครพล ศรีดา 3/4  
34 43440 เด็กชายธนนันท์ สายยศ 3/4  
35 43439 เด็กชายตะวัน จงรัก 3/4  
36 43458 เด็กชายภูริศักดิ์ จันทรารักษ์ 3/4  
37 43558 เด็กชายรัฐนนท์ เกิดเหมาะ 3/6  
38 43561 เด็กชายวีระพงษ์ โฉมงาม 3/6  
39 43565 เด็กชายสุธิเกียรติ ก่อแก้ว 3/6  
40 43617 เด็กชายอนุวัฒน์ แท่นงา 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 13 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  39 คน
เพศหญิง =  1 คน