ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20227 (ทักษะอาชีพช่างฝีมือแรงงาน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43753 /  
2 43765 /  
3 43762 /  
4 43739 /  
5 43723 /  
6 43726 /  
7 43760 /  
8 43759 /  
9 43701 /  
10 43757 /  
11 43741 /  
12 43713 /  
13 43731 /  
14 43745 /  
15 43683 /  
16 43814 /  
17 43849 /  
18 43849 /  
19 43823 /  
20 43826 /  
21 43820 /  
22 43860 /  
23 43824 /  
24 43946 /  
25 43873 /  
26 43953 /  
27 43893 /  
28 43915 /  
29 43927 /  
30 43914 /  
31 43499 /  
32 43473 /  
33 43474 /  
34 43440 /  
35 43439 /  
36 43458 /  
37 43558 /  
38 43561 /  
39 43565 /  
40 43617 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 13 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน