ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20235 (ทักษะอาชีพจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 38
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43730 /  
2 43718 /  
3 43719 /  
4 43719 /  
5 43750 /  
6 43746 /  
7 43755 /  
8 43764 /  
9 43725 /  
10 43720 /  
11 43743 /  
12 43735 /  
13 43732 /  
14 43722 /  
15 43752 /  
16 43774 /  
17 43435 /  
18 43533 /  
19 43554 /  
20 43503 /  
21 43545 /  
22 43630 /  
23 43622 /  
24 43724 /  
25 43643 /  
26 43631 /  
27 43957 /  
28 43646 /  
29 43665 /  
30 43649 /  
31 43963 /  
32 43648 /  
33 43635 /  
34 43737 /  
35 43623 /  
36 43662 /  
37 43652 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  37 คน