ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20235 (ทักษะอาชีพจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 38
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 43730 เด็กชายณัฐนนท์ เสือประโคน 3/10  
3 43718 เด็กหญิงกมลชนก สาคร 3/10  
4 43719 เด็กหญิงกฤติยา มณฑาทอง 3/10  
5 43719 เด็กหญิงกฤติยา มณฑาทอง 3/10  
6 43750 เด็กหญิงภัชรีภรณ์ เนียมจันทร์ 3/10  
7 43746 เด็กหญิงพลอยไพลิน ลืมพิศ 3/10  
8 43755 เด็กชายวุฒิภัทร ชูโฉม 3/10  
9 43764 เด็กชายหรรษธร บุญเนือง 3/10  
10 43725 เด็กชายชลสิทธิ์ พรหมวัฒน์ 3/10  
11 43720 เด็กชายคมสัน ดีเลิศ 3/10  
12 43743 เด็กชายพชร โภคมณี 3/10  
13 43735 เด็กชายธีรเดช พนาวัน 3/10  
14 43732 เด็กชายธนากร มุลาลินน์ 3/10  
15 43722 เด็กชายจีรศักดิ์ ทราสารวัตร 3/10  
16 43752 เด็กชายโมโรไน กล้าแรง 3/10  
17 43774 เด็กชายฉัตรบดี สายลุน 3/12  
18 43435 เด็กหญิงญาดา เหลือถนอม 3/4  
19 43533 เด็กชายชาคริต ชูเชิด 3/6  
20 43554 เด็กชายยศกร มีสิทธิ์ 3/6  
21 43503 เด็กชายภาคภูมิ เหมือนพร้อม 3/6  
22 43545 เด็กหญิงนฤทัย กลางประพันธ์ 3/6  
23 43630 เด็กหญิงชนาภา จำปีศรี 3/8  
24 43622 เด็กหญิงกอบทอง ปัญญางาม 3/8  
25 43724 เด็กหญิงชนิตา เกิดลาภ 3/8  
26 43643 เด็กหญิงนาฎประไพ เพชรรักษ์ 3/8  
27 43631 เด็กหญิงชลลดา สุจินพรัหม 3/8  
28 43957 เด็กชายศรีวุฒิกร จันทร์แดง 3/8  
29 43646 เด็กหญิงปรียาพร สุกใส 3/8  
30 43665 เด็กหญิงอธิตา จิตหาญ 3/8  
31 43649 เด็กหญิงพรนภา เพ็ชรพิมาย 3/8  
32 43963 เด็กชายณัฐทวัฒน์ ทำดี 3/8  
33 43648 เด็กชายปัณณทัต วัตรงาม 3/8  
34 43635 เด็กชายณภัทร พรหมคุณากุล 3/8  
35 43737 เด็กหญิงนัทธรมัย เบ้าเงิน 3/8  
36 43623 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมบุตร 3/8  
37 43662 เด็กชายวุฒิกร เพิ่มทรัพย์ 3/8  
38 43652 เด็กชายพิชิตชัย ภิญโญภาพ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  18 คน