ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20233 (ทักษะอาชีพขนมไทย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43763 /  
2 43853 /  
3 43847 /  
4 43854 /  
5 43828 /  
6 43850 /  
7 43950 /  
8 43949 /  
9 43931 /  
10 43948 /  
11 43947 /  
12 43933 /  
13 43920 /  
14 43940 /  
15 43943 /  
16 43515 /  
17 43450 /  
18 43464 /  
19 43466 /  
20 43459 /  
21 43557 /  
22 43529 /  
23 43551 /  
24 43547 /  
25 43553 /  
26 43555 /  
27 43542 /  
28 43571 /  
29 43552 /  
30 43534 /  
31 43525 /  
32 43544 /  
33 43539 /  
34 43645 /  
35 43659 /  
36 43669 /  
37 43627 /  
38 43642 /  
39 43624 /  
40 43657 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน