ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20233 (ทักษะอาชีพขนมไทย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43763 เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขวัฒนมงคล 3/10  
2 43853 เด็กชายวศพล บุญเสริม 3/12  
3 43847 เด็กชายภูรินทร์ ผดุงกิจ 3/12  
4 43854 เด็กหญิงวิลาสีนี บัวสาย 3/12  
5 43828 เด็กชายณัฐภัทร นัดกล้า 3/12  
6 43850 เด็กชายรชานนท์ พวกดี 3/12  
7 43950 เด็กหญิงสุกุมาพร ภูมิประโคน 3/14  
8 43949 เด็กหญิงศิริวรรณ ดีเลิศ 3/14  
9 43931 เด็กหญิงพัชริดา ไพคำนาม 3/14  
10 43948 เด็กหญิงศิรภัสสร โพธิ์รักษ์ 3/14  
11 43947 เด็กหญิงศิรประภา พรมทระ 3/14  
12 43933 เด็กหญิงภักดิ์วิภา พรมวงค์ 3/14  
13 43920 เด็กหญิงตะวันรัตน์ จันทร์น้อย 3/14  
14 43940 เด็กหญิงรุ่งทิวา เรืองทอง 3/14  
15 43943 เด็กหญิงวิภาดา ชัยพานิช 3/14  
16 43515 เด็กหญิงสรรสิริ ปานทุ่ง 3/4  
17 43450 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์ 3/4  
18 43464 เด็กหญิงลักษณา สุขยานุดิษฐ 3/4  
19 43466 เด็กชายศิขรินทร์ มะวิญธร 3/4  
20 43459 เด็กหญิงมัณฑนา เจริญศิริ 3/4  
21 43557 เด็กชายรัฐธนินท์ ธนิตสุทธิพงศ์ 3/6  
22 43529 เด็กหญิงจารุชา สมยาธร 3/6  
23 43551 เด็กหญิงพรพิมล อุดมทวี 3/6  
24 43547 เด็กหญิงปนัดดา บัวสาย 3/6  
25 43553 เด็กหญิงมุกดา โฉมสอาด 3/6  
26 43555 เด็กชายรชานนท์ คำบุญฐิติสกุล 3/6  
27 43542 เด็กชายธราเทพ ไม้หอม 3/6  
28 43571 เด็กหญิงอมราวดี โลกประโคน 3/6  
29 43552 เด็กชายภรภัทร ดนเสมอ 3/6  
30 43534 เด็กชายณพล จงประเสริฐวงศ์ 3/6  
31 43525 เด็กชายก้องเกียรติ ทองเปลว 3/6  
32 43544 เด็กชายนนทกร ชัยประโคน 3/6  
33 43539 เด็กชายธนกฤต หวัง 3/6  
34 43645 เด็กหญิงเนตรนภัส ยิ่งมี 3/8  
35 43659 เด็กหญิงวริศรา ผดุงดี 3/8  
36 43669 เด็กหญิงอาทิตวรรณ สาแก้ว 3/8  
37 43627 เด็กหญิงจุฬารัตน์ แหวนหล่อ 3/8  
38 43642 เด็กหญิงนวพรรษ ถิ่นแถว 3/8  
39 43624 เด็กหญิงเกศรากร ปัญตะยัง 3/8  
40 43657 เด็กหญิงลลิตา ขอสุข 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  27 คน