ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20237 (ทักษะอาชีพเกษตร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 38
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 43756 เด็กหญิงศลิตตา ทองนวล 3/10  
3 43799 เด็กหญิงพิธุนิภา มะลิหอม 3/12  
4 43825 เด็กหญิงชรินรัตน์ พอกแก้ว 3/12  
5 43856 เด็กหญิงศศิธร ชูจิตต์ 3/12  
6 43827 เด็กชายณัฐภัทร แก่นอากาศ 3/12  
7 43839 เด็กชายปรเมษฐ์ วังสันต์ 3/12  
8 43838 เด็กหญิงปพิชญา คงชื่นใจ 3/12  
9 43833 เด็กหญิงธันยพร ศรีพรหม 3/12  
10 43822 เด็กหญิงจิราพร มิฆเนตร 3/12  
11 43845 เด็กชายพิเชษฐ์ ถนอมมาก 3/12  
12 43837 เด็กชายปณชัย ประดุจชนม์ 3/12  
13 43836 เด็กชายปฏิพล แก้วงาม 3/12  
14 43861 เด็กชายอันนานันต์ มีงามดี 3/12  
15 43816 เด็กชายกิตติกร งามสง่า 3/12  
16 43852 เด็กชายโรจนินท์ ประดับทอง 3/12  
17 43960 เด็กชายเปรมชัย มิ่งขวัญ 3/12  
18 43924 เด็กชายธนภัทร ประดุจชนม์ 3/14  
19 43937 เด็กชายมีนกร มังกร 3/14  
20 43906 เด็กชายศุภณัฐ ชินวัฒน์ 3/14  
21 43934 เด็กชายภาณุ วรรณกายนต์ 3/14  
22 43930 เด็กชายพลวิเศรษฐ์ เหลือสุข 3/14  
23 43923 เด็กชายธนภัทร ไตรบัญญัติกุล 3/14  
24 43913 เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีตัมภวา 3/14  
25 43917 เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมพล 3/14  
26 43541 เด็กชายธนภัทร ตันทะอธิพานิช 3/6  
27 43618 เด็กชายอภิเดช กลิ่นโสภณ 3/6  
28 43541 เด็กชายธนภัทร ตันทะอธิพานิช 3/6  
29 43541 เด็กชายธนภัทร ตันทะอธิพานิช 3/6  
30 43559 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แซ่เตีย 3/6  
31 43507 เด็กชายเมฆินทร์ วาจาสัตย์ 3/6  
32 43492 เด็กชายธนภัทร หัดกล้า 3/6  
33 43532 เด็กชายชยุตม์ ดาวกระจ่าง 3/6  
34 43644 เด็กชายนิติธร กระแสโสม 3/8  
35 43644 เด็กชายนิติธร กระแสโสม 3/8  
36 43654 เด็กชายภูมินทร์ แป้นทอง 3/8  
37 43650 เด็กชายพร้อมสิน สุรพล 3/8  
38 43614 เด็กชายศุภกิตติ์ เพชรใส 3/8  
39 43667 เด็กชายอัครพล จำปาจันทร์ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  31 คน
เพศหญิง =  8 คน