ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20237 (ทักษะอาชีพเกษตร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 38
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43756 /  
2 43799 /  
3 43825 /  
4 43856 /  
5 43827 /  
6 43839 /  
7 43838 /  
8 43833 /  
9 43822 /  
10 43845 /  
11 43837 /  
12 43836 /  
13 43861 /  
14 43816 /  
15 43852 /  
16 43960 /  
17 43924 /  
18 43937 /  
19 43906 /  
20 43934 /  
21 43930 /  
22 43923 /  
23 43913 /  
24 43917 /  
25 43541 /  
26 43618 /  
27 43541 /  
28 43541 /  
29 43559 /  
30 43507 /  
31 43492 /  
32 43532 /  
33 43644 /  
34 43644 /  
35 43654 /  
36 43650 /  
37 43614 /  
38 43667 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  38 คน