ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง30228 (ทักษะอาชีพการผลิตและแปรรูปเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43738 /  
2 43711 /  
3 43818 /  
4 43840 /  
5 43939 /  
6 43942 /  
7 43922 /  
8 43945 /  
9 43951 /  
10 43569 /  
11 43570 /  
12 43560 /  
13 43563 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  13 คน