ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง30228 (ทักษะอาชีพการผลิตและแปรรูปเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43738 เด็กชายปรเมษฐ์ พิมพ์กลาง 3/10  
2 43711 เด็กชายสิริภัทร พลพันธ์ 3/10  
3 43818 เด็กชายเกริกฤทธิ์ คำเก่ง 3/12  
4 43840 เด็กชายประเสริฐ พ่วงสมพงษ์ 3/12  
5 43939 เด็กชายรพีพัฒน์ พวงจำปา 3/14  
6 43942 เด็กชายวราวุฒิ จารัตน์ 3/14  
7 43922 เด็กชายธนพัฒน์ คงสุขดี 3/14  
8 43945 เด็กชายวุฒิภัทร เป็นไทย 3/14  
9 43951 เด็กชายสุวินัย ขวัญกลาง 3/14  
10 43569 เด็กชายอนุวัฒน์ ดมหอม 3/6  
11 43570 เด็กชายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี 3/6  
12 43560 เด็กชายวีรภัทร พรมเภา 3/6  
13 43563 เด็กชายศรัณย์ สอยสุนเทศ 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  0 คน