ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20229 (ทักษะอาชีพการผลิตและการขยายพันธ์พืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43742 เด็กชายพงศภัค ภาสดา 3/10  
2 43728 เด็กชายณัฐดนัย ทองร่อน 3/10  
3 43734 เด็กชายธีธัช เศรษฐกิตติ 3/10  
4 43912 เด็กหญิงไข่มุก กุลรัตน์ 3/12  
5 43843 เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทะขัมมา 3/12  
6 43821 เด็กหญิงจิรัชฌา คำตรงใจ 3/12  
7 43858 เด็กหญิงสิริกัลยา แจ่มประโคน 3/12  
8 43859 เด็กหญิงโศภิตา วิเศษ 3/12  
9 43815 เด็กหญิงกานต์ปรีญา หาดทอง 3/12  
10 43819 เด็กหญิงจรรยารัตน์ พอกเพิ่มดี 3/12  
11 43844 เด็กชายพันธวัช มาลา 3/12  
12 43851 เด็กชายเรืองศักดิ์ มัทวานนท์ 3/12  
13 43832 เด็กหญิงตรึงฤทัย บูรณ์เจริญ 3/12  
14 43918 เด็กหญิงดนยา ยอดอินทร์ 3/14  
15 43475 เด็กหญิงอาทิตยา คงหอม 3/4  
16 43454 เด็กหญิงพิมลพรรณ สีผุย 3/4  
17 43444 เด็กหญิงนริสา จงยาว 3/4  
18 43443 เด็กหญิงนงลักษณ์ ใยสูบ 3/4  
19 43517 เด็กหญิงสุกัญญา ผิวชา 3/4  
20 43510 เด็กหญิงวรรณิษา พระงาม 3/4  
21 43468 เด็กหญิงสมพิศ แจ่มใส 3/4  
22 43476 เด็กหญิงอินทิรา แก่นแก้ว 3/4  
23 43633 เด็กชายณ.ธารทอง สุทธิสารากร 3/8  
24 43628 เด็กชายเจษฎา มุลเมืองแสน 3/8  
25 43647 เด็กชายปวริศ พรมวัฒน์ 3/8  
26 43574 เด็กชายกฤษณพงศ์ มาลีหวล 3/8  
27 43661 เด็กชายวีรวัฒน์ บุตรสะอาด 3/8  
28 43653 เด็กชายภราดร แก้วอำไพ 3/8  
29 43638 เด็กชายณัฐยศ บุญไทย 3/8  
30 43634 เด็กชายณภัทร ธีร์ประโคน 3/8  
31 43636 เด็กชายณัชพล ชูผล 3/8  
32 43664 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุปิงคลัด 3/8  
33 43651 เด็กชายพศิน อินทร์สุข 3/8  
34 43616 เด็กชายอดิศร สมทิพย์ 3/8  
35 43663 เด็กชายสืบ ชอบรู้ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  18 คน