ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20229 (ทักษะอาชีพการผลิตและการขยายพันธ์พืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43742 /  
2 43728 /  
3 43734 /  
4 43912 /  
5 43843 /  
6 43821 /  
7 43858 /  
8 43859 /  
9 43815 /  
10 43819 /  
11 43844 /  
12 43851 /  
13 43832 /  
14 43918 /  
15 43475 /  
16 43454 /  
17 43444 /  
18 43443 /  
19 43517 /  
20 43510 /  
21 43468 /  
22 43476 /  
23 43633 /  
24 43628 /  
25 43647 /  
26 43574 /  
27 43661 /  
28 43653 /  
29 43638 /  
30 43634 /  
31 43636 /  
32 43664 /  
33 43651 /  
34 43616 /  
35 43663 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  35 คน