ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20238 (ทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 3/13  
2 42855 เด็กชายเทพทัต จันทร์พวง 3/13  
3 42883 นายวิสุวัชชัย สอนสุข 3/13  
4 42873 นายพลวัต ครองสุข 3/13  
5 42848 นายคฑาธร มีเสนา 3/13  
6 43132 นายชัยพัฒน์ เหมือนวาจา 3/13  
7 42856 นายธนพัฒน์ อุไร 3/13  
8 42802 นายเฉลิมเกียรติ ชิณวงศ์ 3/13  
9 42865 นายนิธิ เอี่ยมอุไร 3/13  
10 42862 เด็กชายนราวิชญ์ ทองลา 3/13  
11 42852 นายณพัทร เกษอินทร์ 3/13  
12 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 3/13  
13 42887 นางสาวสุภาวดี แสวงสุข 3/13  
14 42849 เด็กชายจิรกิตติ์ นุชมา 3/13  
15 42847 นายกิจพุฒิพงษ์ บุญอัศวโชค 3/13  
16 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 3/13  
17 42875 เด็กชายพัชรพล งามชื่น 3/13  
18 42870 เด็กชายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 3/13  
19 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 3/13  
20 42854 นายทศกร เรืองอุไร 3/13  
21 42458 เด็กชายธีรภัทร์ เอาวิริยะกุล 3/5  
22 42470 นายพาโชค จันทร์แดง 3/5  
23 42485 นางสาวสุวรรณวณี ขอพึ่งกลาง 3/5  
24 42463 นายประทีป ทองเชิด 3/5  
25 42475 เด็กชายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 3/5  
26 42581 เด็กหญิงรุ่งนภา บุญกอบ 3/5  
27 42607 นายธนกร บรรณวัฒน์ 3/9  
28 42663 นางสาวปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 3/9  
29 42682 นางสาวศุภาวีร์ ปรากฎมาก 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  5 คน