ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20234 (ทักษะอาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 42882 นายวันเฉลิม ตั้งอุดมการณ์ 3/13  
3 42547 นางสาวจารุวรรณ แร้วกระโทก 3/5  
4 42555 นางสาวเต็มตรอง สายพญาศรี 3/5  
5 42588 เด็กชายสุริยนต์ บุญเลิศ 3/5  
6 42442 เด็กชายจิรัฏฐ์ ดำบัว 3/5  
7 42456 เด็กชายธาดา หล่อกิติวงศ์ 3/5  
8 42546 นายจตุรวิทย์ บรรจถรณ์ 3/7  
9 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 3/7  
10 42521 นายรัชพล คำชาย 3/7  
11 42559 นายธนธรณ์ ทองนำ 3/7  
12 42554 นายดุลยวัต เสาวรัจ 3/7  
13 42563 นายธารารักษ์ ลักขษร 3/7  
14 42579 เด็กชายมณฑล ทิวทอง 3/7  
15 42659 นางสาวปนัดดา ตาประโคน 3/9  
16 42695 นางสาวกีรดา เบญจมาศ 3/9  
17 42653 นายทัตพงศ์ กะการดี 3/9  
18 42686 นางสาวสิริรัตน์ ศิริโสม 3/9  
19 42708 เด็กหญิงณัฐกมล ดีเลิศ 3/9  
20 42688 นางสาวสุนิตา กงแก้ว 3/9  
21 42733 นางสาวรัตนาภรณ์ นพเก้า 3/9  
22 42658 นางสาวบัณฑิตา หาวงค์ 3/9  
23 42641 นายอิศเรศ เพชรแก้วสุข 3/9  
24 42681 นายศุภวิชญ์ ทางดี 3/9  
25 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 3/9  
26 42740 นางสาวหัทยา เหมือนลือ 3/9  
27 42652 นางสาวดวงใจ ชาวนา 3/9  
28 42647 นายจุลจักร จิโรจยนตรกิจ 3/9  
29 42776 เด็กชายรัชพงศ์ ตรองอุดมสกุล 3/9  
30 42728 นางสาวภัทราพร มันธุภา 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  13 คน