ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20233 (ทักษะอาชีพขนมไทย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 42851 นายเจริญศิริ พลคำสี 3/11  
3 42814 เด็กหญิงเนตรนภา ฉัตรทอง 3/11  
4 42836 นางสาวสายธาร ทองล้ำ 3/11  
5 42828 นางสาววราวรรณ เอิบอิ่ม 3/11  
6 42801 นางสาวเจนจิรา ไชยสุริยงค์ 3/11  
7 42774 นางสาวมะลิ ฮาเวิร์ธ 3/11  
8 42811 เด็กหญิงธมกร นามสว่าง 3/11  
9 42798 นางสาวกิตติมา ราชรัมย์ 3/11  
10 42868 นายปวีณ ชูศรี 3/13  
11 42467 นางสาวพรกมล ไหมพรหม 3/5  
12 42461 นางสาวนัทฐมน คงทน 3/5  
13 42487 นายอัครเดช ศรีงาม 3/5  
14 42497 นางสาวจิณัฐตา พิศเพลิน 3/5  
15 42499 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองหล่อ 3/5  
16 42494 นางสาวกฤษฎีกา สีดา 3/5  
17 42501 นางสาวฐาปนี ตระกูลวรรณานนท์ 3/5  
18 42545 เด็กหญิงจณิสตา นามสว่าง 3/5  
19 42509 นางสาวบุษกร นาคแสง 3/5  
20 42483 นายศุภากร หมายมี 3/5  
21 42449 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 3/5  
22 42454 เด็กชายธนัท ประทีปธนากร 3/5  
23 42462 เด็กชายปฏิภาณ ชีพรม 3/5  
24 42577 เด็กชายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 3/7  
25 42560 นางสาวธนัญกาญจน์ พีระนันท์รังษี 3/7  
26 42552 นางสาวณภัสวรรณ ศาลางาม 3/7  
27 42599 นางสาวฐิมากร พยาชัย 3/7  
28 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 3/9  
29 42757 นางสาวณิชาภัทร ลอยทอง 3/9  
30 42619 นางสาวปัญญาพร ชิลเลอร์ 3/9  
31 42602 นางสาวณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  22 คน