ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20235 (ทักษะอาชีพจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42838 เด็กหญิงอนันธิตา บุญเลิศ 3/11  
2 42866 นางสาวนิรมล ใจมั่น 3/11  
3 42753 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 3/11  
4 42775 นายรณกร สมกล้า 3/11  
5 42788 เด็กชายอดิศักดิ์ จึงไพศาลทรัพย์ 3/11  
6 42486 เด็กชายอมรเทพ ช่อมะลิ 3/5  
7 42474 นางสาวภัทธิรา เพ่งเล็งดี 3/5  
8 42445 นางสาวชนัญชิดา ภาวสิทธิ์ 3/5  
9 42583 นายวศิน ประทุมศิริ 3/7  
10 42540 นายกฤชธีภพ ไหมทอง 3/7  
11 42541 เด็กชายกฤษฎา ยิ่งได้ชม 3/7  
12 42590 นายอิษฎา บุญลอย 3/7  
13 42575 นายภานุกร หวังสม 3/7  
14 42544 นางสาวขวัญศรี แก้วลอย 3/7  
15 42557 นายทิพากร โลกนิยม 3/7  
16 42570 นายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 3/7  
17 42578 นายภีรพัฒน์ อภิชาตวาณิช 3/7  
18 42585 นายสถาพร เจียมรัมย์ 3/7  
19 42558 นางสาวธดาพร สาแก้ว 3/7  
20 42683 เด็กหญิงศุภิสรา เผ่าพันธ์ 3/7  
21 42651 นางสาวณิชากมล เสาสูง 3/7  
22 42548 นางสาวจิราวดี เหมือนวาจา 3/7  
23 42646 เด็กหญิงคีรี่ แอน แกลลาเกอร์ 3/7  
24 42587 นางสาวสุจิตรา อินธิสาร 3/7  
25 42608 นายธราธร บุญญาวิเศษ 3/7  
26 42631 นางสาวรวิพร โศกหอม 3/7  
27 42610 นายนพกร หนึ่งใจ 3/7  
28 42634 นายศิวกร นามวัน 3/7  
29 42636 นางสาวสุทธิกานต์ บัวหอม 3/7  
30 42783 ศิริภัทร์ สมใจชนะ 3/9  
31 42675 นายยศกร ทองร่อน 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  14 คน