ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20237 (ทักษะอาชีพเกษตร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42871 นายพงศา ไทยสูง 3/13  
2 42430 นายสิทธิชัย อุดมทวี 3/5  
3 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 3/5  
4 42488 นางสาวอุบลวรรณ ชมชื่น 3/5  
5 42464 นางสาวปราณี ไชยา 3/5  
6 42480 นายวิศรุต สิทธิศรีจันทร์ 3/5  
7 42453 นายธนภัทร มบขุนทด 3/5  
8 42444 นายเจษฎา มีสิทธิ์ 3/5  
9 42465 เด็กชายปวริศร์ กิมาวะหา 3/5  
10 42466 นายปัญญพนต์ บุญวงษา 3/5  
11 42484 เด็กชายสิทธิพล สีโท 3/5  
12 42389 นายกิตติภณ พืชทองหลาง 3/5  
13 42479 นายวงศกร สัตตารัมย์ 3/5  
14 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 3/5  
15 42440 นายคริสต์มาส สุรเสน 3/5  
16 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 3/5  
17 42419 เด็กชายภูรี สุเมธโสภณ 3/5  
18 42512 นายพงศ์ภัค ตัณฑ์สุระ 3/7  
19 42567 นางสาวนันทิกานต์ บุตรงาม 3/7  
20 42550 นายไชยา นรานรัมย์ 3/7  
21 42692 นางสาวอัมพกา มิถุนาวงศ์ 3/7  
22 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 3/9  
23 42706 นายณรงค์เกียรติ บูรณะ 3/9  
24 42657 นายธีร์ธวัช สุวรรณพึง 3/9  
25 42691 นายอัครชัย สำโรงพล 3/9  
26 42656 นายธนปกรณ์ วงศ์ฉลาด 3/9  
27 42778 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แก้วสุข 3/9  
28 42654 เด็กชายทัตพงษ์ จันทร์มณี 3/9  
29 42678 นายวุฒิชัย ชมชื่น 3/9  
30 42687 นางสาวสุกัญญา ใจมั่น 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  6 คน