ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20229 (ทักษะอาชีพการผลิตและการขยายพันธ์พืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 /  
3 /  
4 /  
5 /  
6 42781 เด็กชายวัศพล เหมือนคิด 3/11  
7 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 3/11  
8 42943 เด็กชายธนพล แสงศิริ 3/11  
9 42846 เด็กหญิงกานต์ธีรา รู้จิตร 3/11  
10 42860 นางสาวธิดารัตน์ งามทรัพย์ 3/11  
11 42869 เด็กหญิงปาริชาติ สืบเทพ 3/11  
12 42885 นางสาวสิริวิมล ภาสุวรรณ 3/11  
13 42857 นายธนวัฒน์ ศิริ 3/13  
14 42877 เด็กชายภาสกร ลวดเงิน 3/13  
15 42884 นายศุภวัฒน์ สุดสงวน 3/13  
16 42858 นายธราเทพ ขอพรกลาง 3/13  
17 42827 นายมงคล เปรียบยิ่ง 3/13  
18 42850 เด็กหญิงจุฑาพัชร อยู่ยิ่ง 3/13  
19 42879 นางสาววริศรา ล้อประสิทธิ์ถาวร 3/13  
20 42886 นางสาวสุพรรษา จงอุตส่าห์ 3/13  
21 42843 นางสาวกนกกาญจน์ เพ็งชวด 3/13  
22 42418 นายพุฒิพงศ์ โสภา 3/5  
23 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 3/5  
24 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 3/5  
25 42404 เด็กชายนริศ คำสุวรรณ์ 3/5  
26 42758 นางสาวทรายวรินทร์ สมส่วน 3/9  
27 42605 นายทัพพ์เทพ กิ่งมณี 3/9  
28 42666 นายพงศ์พสิน นิพนธ์รัมย์ 3/9  
29 42611 นายนรพนธ์ สุขจิต 3/9  
30 42595 นายชัชพล มงคลนนท์ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  14 คน