ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20231 (ทักษะอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และเทคโนฯ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นางสาวชฎารัตน์ สำนักนิตย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42880 นายวัทธิกร ครอบทอง 3/11  
2 42772 เด็กชายภูตะวัน เอี่ยมศรี 3/11  
3 42744 นายกิตติภูมิ สำราญรมย์ 3/11  
4 42786 เด็กชายสรวิชญ์ เชิดศรี 3/11  
5 42760 นายธนพล สุภาษา 3/11  
6 42787 เด็กชายสิปปกร เปรียบกล้า 3/11  
7 42771 นายภูดิศ ศรีธัญรัตน์ 3/11  
8 42763 เด็กชายนพนรินทร์ วิภาคะ 3/11  
9 42759 นายธงชัย แก้วตา 3/11  
10 42730 นายภุชงค์ ภูเขียว 3/11  
11 42751 นายชนาธิป ลัดดาหอม 3/11  
12 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 3/11  
13 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 3/11  
14 42789 นายอนันต์วิทย์ คงชื่นใจ 3/11  
15 42792 นายอานันท์ วิลามาศ 3/11  
16 42780 นายวัชรพล บุตรโสภา 3/11  
17 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 3/11  
18 42755 นายณัฐเดช หุ่นสำราญ 3/11  
19 42769 นายภาคิน เครือวัลย์ 3/11  
20 42737 เด็กชายศุภกฤต ตั้งอุดมการณ์ 3/11  
21 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 3/11  
22 42731 นายภูริภัทร เสียงจินดารัตน์ 3/11  
23 42867 เด็กชายปริญญา ศรีตะคุ 3/13  
24 42629 นายภานุพันธ์ แต้มสุด 3/9  
25 42621 นายปิยะ ทองดา 3/9  
26 42591 นายกรณ์นราพงศ์ สมบูรณ์การ 3/9  
27 42624 นายพัชรดนัย นามภักดี 3/9  
28 42592 เด็กชายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 3/9  
29 42645 เด็กชายคิมหันต์ วัฒนธรรม 3/9  
30 42671 เด็กชายภานุกร แก้วปลั่ง 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  30 คน
เพศหญิง =  0 คน