ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20232 (ทักษะอาชีพสิ่งพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายกัมปนาท พวงบุญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42473 นายพีระพงษ์ บ่อเพ็ชร 3/5  
2 42455 นายธวัชชัย เฉียบแหลม 3/5  
3 42402 นายนครินทร์ วงพิมล 3/5  
4 42481 นายศิวกร ยวงแก้ว 3/5  
5 42572 เด็กชายพรชัย ทาเงิน 3/7  
6 42571 นายพชร สายไทย 3/7  
7 42523 นายวัชรพล แก้วใส 3/7  
8 42505 นายณัฐธนาธิป โสรวัลย์ 3/7  
9 42510 นายปริญญา กิตติปรัชญากุล 3/7  
10 42565 นายนราดล ดวงเวา 3/7  
11 42543 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 3/7  
12 42516 เด็กชายพีรทัต ชูเชิด 3/7  
13 42568 นายนาวิน นวนิล 3/7  
14 42519 เด็กชายภูริชกานต์ คงนาค 3/7  
15 42561 นายธนายุต จงสุขกายใจ 3/7  
16 42556 นายถิรวิทย์ บานเย็น 3/7  
17 42562 นายธัชไธย์ ดวงงาม 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  0 คน