ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20230 (ทักษะอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายกฤษฎากร แก่นดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42709 เด็กชายณัฐติภัทร แววแก้ว 3/11  
2 42718 เด็กชายนพกร เสร็จพร้อม 3/11  
3 42762 นายนครินทร์ วิเศษสิทธิ์ 3/11  
4 42823 เด็กชายพรสวรรค์ ยอดพรหม 3/11  
5 42861 นายนนทกานต์ มีสังเกตุ 3/13  
6 42853 นายณัฐสิทธิ์ สุขแสวง 3/13  
7 42845 นายกัมพล นุตโร 3/13  
8 42881 นายวันเกียรติยศ ศรีหามล 3/13  
9 42840 นายอัคนี เกตวิจิตร 3/13  
10 42888 เด็กชายอนันดา ศรีสมุทร 3/13  
11 42889 เด็กชายอรรถกมล แสงทอง 3/13  
12 42859 เด็กชายธัชรินทร์ คณารัตน์ปทุม 3/13  
13 42890 นางสาวอังค์จิรา มุมทอง 3/13  
14 42844 นางสาวกัญชนิดา เกรัมย์ 3/13  
15 42863 นางสาวนลพรรณ สุทธิโยชน์ 3/13  
16 42623 เด็กชายพศิน ศิรพัชรางกูร 3/9  
17 42670 นายภานุวัฒน์ อุนานุยา 3/9  
18 42689 นายอภิวัฒน์ จิตเย็น 3/9  
19 42643 นายภาคิน สุดใสดี 3/9  
20 42672 นายภูริช สังข์สาลี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  3 คน