ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเขมร ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 23
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43762 นายสรวิศ นิตรลาภ 4/15  
2 43869 นายชนาธิป นาคทอง 4/15  
3 45512 นายธนโชติ งามทรัพย์ 4/15  
4 43896 นายภัทรพล สายดำ 4/15  
5 43875 นายฐานันดร รวดเร็ว 4/15  
6 43707 นายศุภวิชญ์ ชวลิต 4/16  
7 43775 นายชนาธิป ทองพินิจ 4/16  
8 43952 นายอนุภัทร สมรูป 4/16  
9 43787 นายธนิสร บึงลอย 4/16  
10 43786 นายธนากร สมบัติ 4/16  
11 43755 นายวุฒิภัทร ชูโฉม 4/16  
12 43774 นายฉัตรบดี สายลุน 4/16  
13 43880 นายธนวัฒน์ ทองดา 4/16  
14 43907 นายอนุสรณ์ แสนมี 4/16  
15 43811 นายศรัทธาเทพ หาญศึกษา 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  0 คน