ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาฝรั่งเศส ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 23
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43549 นายปรินทร วงศ์วัฒนไชย 4/14  
2 43874 นายญาณวุฒิ เลิศวณิชกร 4/14  
3 43840 นายประเสริฐ พ่วงสมพงษ์ 4/14  
4 43485 น.ส.ณัฏฐณิชา หอมกลิ่น 4/14  
5 43544 นายนนทกร ชัยประโคน 4/14  
6 43569 นายอนุวัฒน์ ดมหอม 4/14  
7 43758 น.ส.จิณณ์พัชร์ สมานสุข 4/14  
8 43446 นายปติ นาสารีย์ 4/15  
9 43808 นายรักเดช พวงไพบูลย์ 4/15  
10 43804 นายภาษิต สุรวงศ์ธนกุล 4/15  
11 43691 นายธนวัฒน์ สำราญดี 4/15  
12 45517 น.ส.สุดารัตน์ จันทำ 4/15  
13 45516 น.ส.พิชญพร นพพิบูลย์ 4/15  
14 43704 นายรัฐพงศ์ มีผล 4/15  
15 43899 น.ส.มุฑิตา แซ่อุย 4/16  
16 43933 น.ส.ภักดิ์วิภา พรมวงค์ 4/16  
17 43791 น.ส.เบญจวรรณ นามพรม 4/16  
18 45523 น.ส.พีรยา แผ่นจันทร์ 4/16  
19 43530 น.ส.จุฑามาศ หมายเจริญ 4/16  
20 43711 นายสิริภัทร พลพันธ์ 4/16  
21 43683 นายณัฐกมล คหะวงษ์ 4/16  
22 43744 น.ส.พรธิดา สุรักษ์ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  10 คน