ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเวียดนาม ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 23
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43582 นายจีรวัฒน์ ดมอุ่นดี 4/14  
2 43562 นายศรณ์ศาสตร์ ก่อแก้ว 4/14  
3 45503 น.ส.กุลนันท์ เงิดกระโทก 4/14  
4 45521 น.ส.อัญชุรีพร แก้วธารทอง 4/15  
5 45511 น.ส.จิณห์นิภา พินยนต์ 4/15  
6 43722 นายจีรศักดิ์ ทราสารวัตร 4/15  
7 43752 นายโมโรไน กล้าแรง 4/15  
8 43652 นายพิชิตชัย ภิญโญภาพ 4/15  
9 43959 นายภัทรภณ ไหวดี 4/16  
10 43826 นายณฐพร ไหมทอง 4/16  
11 43946 นายศักดิ์ครินทร์ เชี่ยวชอบ 4/16  
12 43759 นายศิริศักดิ์ ผลเกิด 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  3 คน