ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 23
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43451 นายพงศธร สิทธิสอน 4/14  
2 43625 นายไกรฤกษ์ กรวยทอง 4/14  
3 43476 น.ส.อินทิรา แก่นแก้ว 4/14  
4 43658 นายวรธน เรืองปริพัฒนกุล 4/14  
5 43540 นายธนภัทร สินโสด 4/14  
6 43684 น.ส.ณัฐกานต์ สุดดี 4/14  
7 43481 นายคฑาเดช หลวงสนาม 4/14  
8 45509 นายพีรนัฐ ปัททุม 4/14  
9 43713 นายโสภณวิชญ์ รัตนกำเหนิด 4/14  
10 43285 นายชยพล โกยสวัสดิ์ 4/14  
11 45507 นายธีรศักดิ์ เพ็ชรสุข 4/14  
12 43647 นายปวริศ พรมวัฒน์ 4/14  
13 43857 นายศักดิ์กมล มากมูล 4/15  
14 43876 นายฐิตินันท์ ชมดี 4/15  
15 43877 นายณัฐกิตติ์ ผมงาม 4/15  
16 43790 น.ส.บุณยาพร กูลรัตน์ 4/16  
17 43881 น.ส.ธัญญธร แก้วงาม 4/16  
18 43646 น.ส.ปรียาพร สุกใส 4/16  
19 43868 น.ส.ฉัตรเพชร เกกสันเทียะ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  6 คน