ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาจีน ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูรุ่งทิวา กิมาระหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 23
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44746 น.ส.ชามาพัชร เงียมงาม 4/14  
2 43516 นายสหชญ สุขโรจน์ 4/14  
3 43851 นายเรืองศักดิ์ มัทวานนท์ 4/14  
4 43547 น.ส.ปนัดดา บัวสาย 4/14  
5 43644 นายนิติธร กระแสโสม 4/14  
6 45510 น.ส.ศิริลักษณ์ ประดับดี 4/14  
7 45505 น.ส.ณคภัทร คำพันธ์ 4/14  
8 45506 น.ส.ณัฐธิดา ดวงไชย์ 4/14  
9 43770 นายกีรติ เมฆกัลจาย 4/14  
10 45504 น.ส.ชุตินันท์ ตนกลาย 4/14  
11 43408 น.ส.นภษร สุวรรณกูล 4/15  
12 45522 น.ส.เอมมาญิการ์ ภิชานัตสนัน 4/15  
13 45520 น.ส.อรพิน กงแก้ว 4/15  
14 43904 นายศิโยน วงศ์จิรวัฒนกุล 4/15  
15 45515 น.ส.พรรณพักตร์ษา ศรีเอ 4/15  
16 43902 น.ส.วชิราวรรณ วิเศษยา 4/16  
17 43833 น.ส.ธันยพร ศรีพรหม 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  12 คน