ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเขมร ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 27
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43838 น.ส.ปพิชญา คงชื่นใจ 4/10  
2 43825 น.ส.ชรินรัตน์ พอกแก้ว 4/10  
3 43729 นายณัฐดนัย สหัสชาติ 4/10  
4 43757 นายศุภกร กองสนั่น 4/10  
5 43867 นายฉัตรพน สงกล้า 4/10  
6 43901 นายวชิรวิทย์ พวงบุญ 4/10  
7 43526 นายกันตพงษ์ พะนอนเขต 4/10  
8 43579 นายจักรภัทร ชินวงศากุล 4/11  
9 45485 น.ส.นันทิกานต์ บุญยอม 4/11  
10 43905 นายศุภชัย เตชากรศุภวุฒิ 4/12  
11 43650 นายพร้อมสิน สุรพล 4/12  
12 43900 นายรพีพงศ์ ศรีสม 4/12  
13 43776 นายชยานันต์ หมายดี 4/13  
14 43602 นายภูริณัฐ วรรณูปถัมภ์ 4/13  
15 43734 นายธีธัช เศรษฐกิตติ 4/13  
16 43558 นายรัฐนนท์ เกิดเหมาะ 4/13  
17 43550 นายพงศธร เพชรใส 4/13  
18 43865 นายจักรภัทร สกุลเจริญ 4/13  
19 43665 น.ส.อธิตา จิตหาญ 4/13  
20 43561 นายวีระพงษ์ โฉมงาม 4/13  
21 43666 นายอภิชิต เข็มเพชร 4/13  
22 43573 นายกมล เสาชัย 4/8  
23 43748 น.ส.พิมพกา นพเก้า 4/8  
24 43782 น.ส.ณัฐนันท์ เพียทอง 4/8  
25 43588 นายธนาภพ บริสารคุณ 4/9  
26 43590 นายธีรศักดิ์ หวังสุดดี 4/9  
27 43611 นายศักดิ์วรินทร์ วาจำรัมย์ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  6 คน