ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาฝรั่งเศส ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูศศิวิมล พูนชัย 2.ครูปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 54
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 43615 น.ส.สร้อยฟ้า บุญมาก 4/10  
3 43805 นายภูริภัทร แสบงบาล 4/10  
4 43745 นายพรพิศิษย์ บุราคร 4/10  
5 43502 นายพัทธพล สังข์จันทร์ 4/10  
6 43891 น.ส.ปรียาพร ลอยทอง 4/10  
7 43578 น.ส.กุสุมา ย่างหาร 4/10  
8 45499 น.ส.อารียา อีเว่น 4/11  
9 45497 น.ส.อนัญญา สุภาพ 4/11  
10 45496 นายวันชัย พลแดง 4/11  
11 45483 นายธนภูมิ ครบส่วน 4/11  
12 43931 น.ส.พัชริดา ไพคำนาม 4/11  
13 45484 นายธานินทร์ พูนสุด 4/11  
14 45479 น.ส.จีรนันท์ ศิริสุข 4/11  
15 43438 นายต้นน้ำ พรมสิงห์ 4/11  
16 45486 น.ส.น้ำทิพย์ อุ่นใจ 4/11  
17 43486 นายณัฐขร เดชายศสกุล 4/11  
18 43605 น.ส.มุฑิตา ลืมไม่มิด 4/12  
19 43609 น.ส.วารุณี จันทร์กลิ่น 4/12  
20 43756 น.ส.ศลิตตา ทองนวล 4/12  
21 43789 นายนวพล จึงแสนสุข 4/12  
22 43795 นายพงศ์ศุภพัฒน์ แสนชมภู 4/12  
23 43898 น.ส.มาริสา บุญพูนเลิศ 4/12  
24 43577 น.ส.กุสุมา ภูบาลชื่น 4/12  
25 43784 นายธนธรณ์ พรหมทอง 4/12  
26 43778 นายชิษณุพงศ์ เชื้อดี 4/12  
27 43903 น.ส.วรพิชชา โพธิ์ตาดทอง 4/12  
28 43918 น.ส.ดนยา ยอดอินทร์ 4/12  
29 43823 นายเจษฎา ยงคง 4/13  
30 43849 นายภูวเรศ วลัยศรี 4/13  
31 43930 นายพลวิเศรษฐ์ เหลือสุข 4/13  
32 43810 น.ส.วิภาพร ห่อทอง 4/13  
33 43895 น.ส.พิมลวรรณ ทวีเหลือ 4/13  
34 43827 นายณัฐภัทร แก่นอากาศ 4/13  
35 43597 นายพชร เจริญสูงเนิน 4/13  
36 43769 นายกิตตินันท์ ยองทอง 4/13  
37 43606 น.ส.มุตทิตา สมบัติ 4/8  
38 43522 น.ส.อาซาริยาห์ ภัทรเมษสิยาห์กุล 4/8  
39 45468 น.ส.ธนัญญา ดาทอง 4/8  
40 43403 นายธนพัทธ์ เจริญวิวัฒนานนท์ 4/8  
41 43719 น.ส.กฤติยา มณฑาทอง 4/8  
42 43587 นายตะวัน แย้มดวง 4/8  
43 43620 นายอมรเทพ ดอกแก้ว 4/8  
44 45469 น.ส.ปาริฉัตร เศษส่วย 4/8  
45 43603 น.ส.มนสิชา อินัง 4/9  
46 43576 น.ส.กุลธิดา พรหมบุตร 4/9  
47 43487 น.ส.ณัฐชา คงครบ 4/9  
48 45473 น.ส.นริสรา การะเกด 4/9  
49 45476 น.ส.มณีนิล บุญตาม 4/9  
50 43594 นายบุลากร โนนคู่เขตโขง 4/9  
51 43586 นายดวิษ พูนชัย 4/9  
52 43690 นายธนภัทร นิภารักษ์ 4/9  
53 43534 นายณพล จงประเสริฐวงศ์ 4/9  
54 43542 นายธราเทพ ไม้หอม 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  28 คน