ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเวียดนาม ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 28
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43661 นายวีรวัฒน์ บุตรสะอาด 4/10  
2 43742 นายพงศภัค ภาสดา 4/10  
3 43493 นายธนวรินทร์ คำงาม 4/10  
4 45489 น.ส.ปิยฉัตร คงกล้า 4/11  
5 45454 น.ส.ปุณยาพร เรืองเกษม 4/11  
6 45487 น.ส.นิตยาภรณ์ สุขเรือง 4/11  
7 45482 นายณัฐวุฒิ ปานเจริญ 4/11  
8 45500 น.ส.สุกัญญา หอมขจร 4/12  
9 43693 นายนพดล ผ้าผิวดี 4/12  
10 43501 นายพสุธา คงดวงดี 4/12  
11 43709 นายสรัล อันชำนาญ 4/12  
12 43860 นายอภินันท์ โสวพรรณ 4/12  
13 43598 นายพชรพล สารพันธ์ 4/12  
14 43883 นายนราศักดิ์ อาจยิ่ง 4/12  
15 43894 น.ส.พัชรา ใสสอาด 4/12  
16 43596 นายปิ่นกฤช สืบสังข์ 4/12  
17 43878 น.ส.ณัฐชญา หวังสม 4/13  
18 43638 นายณัฐยศ บุญไทย 4/8  
19 43653 นายภราดร แก้วอำไพ 4/8  
20 43509 นายรัชชานนท์ ธรรมนาม 4/8  
21 43497 นายปุริศ คำบุญฐิติสกุล 4/8  
22 43395 นายโชติมันต์ ต้นทอง 4/8  
23 43420 นายรชต ปลั่งกลาง 4/8  
24 43491 นายธนพล ภูละอินทร์ 4/8  
25 43494 นายธนากร ธนาสูรย์ 4/8  
26 43760 นายสพล ยืนยง 4/8  
27 43634 นายณภัทร ธีร์ประโคน 4/9  
28 43599 นายพัฒน์ภูวัต วรัมมานุสัย 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  6 คน