ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ 2.ครูเพชรลัดดา บริบูรณ์ 3.ครูพิลาวัลย์ ปาเส
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 81
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43610 นายวุฒิกรณ์ สิงคเสลิต 4/10  
2 43783 น.ส.ถิรดา แสวงมี 4/10  
3 43736 น.ส.นภาภัทร บุญประเสริฐสกุล 4/10  
4 43687 น.ส.ทิตยา ใจกล้า 4/10  
5 43730 นายณัฐนนท์ เสือประโคน 4/10  
6 43651 นายพศิน อินทร์สุข 4/10  
7 43854 น.ส.วิลาสีนี บัวสาย 4/10  
8 43686 นายณัฐวุฒิ รสคง 4/10  
9 43801 นายภัควัฒน์ พูนผล 4/10  
10 43872 นายชัยวัฒน์ ใจเย็น 4/10  
11 43604 น.ส.มุฑิตา เจริญศิริ 4/10  
12 43592 นายนันธนากร ดัชนีย์ 4/10  
13 43557 นายรัฐธนินท์ ธนิตสุทธิพงศ์ 4/11  
14 45481 น.ส.ณัฐทิชา ใจเอื้อ 4/11  
15 45492 นายพีรวิชญ์ แอกทอง 4/11  
16 43763 น.ส.สุภาภรณ์ สุขวัฒนมงคล 4/11  
17 43812 นายสรวิศ รัชทินพันธ์ 4/11  
18 45490 น.ส.ปิยะดา ยืนยง 4/11  
19 45498 น.ส.อลิษา สุบินยัง 4/11  
20 43607 น.ส.เยาวลักษณ์ ชงโค 4/11  
21 45495 นายวัชระภัทร์ พุฒหอม 4/11  
22 45491 นายพงศกร สมดี 4/11  
23 43667 นายอัครพล จำปาจันทร์ 4/11  
24 43777 นายชลิต ผลพูน 4/11  
25 43637 นายณัฐพงศ์ ขาวงาม 4/11  
26 43483 นายโชคนำชัย ศิลาเลิศ 4/11  
27 43472 นายอดุลวิทย์ ร้อยศรี 4/11  
28 43439 นายตะวัน จงรัก 4/11  
29 43641 นายธนกฤต เพชรจันทร์ 4/11  
30 43434 นายฆนัท ลับโกษา 4/11  
31 43528 นายจักรภัทร สุปิรัยธร 4/11  
32 43676 นายคมชัย โคตรคำ 4/12  
33 43680 นายชญานิน แสนเพื่อน 4/12  
34 45411 น.ส.รมิตา ตีรวัฒนประภา 4/12  
35 43701 นายภูมิพิพัฒน์ คุ้มจั่น 4/12  
36 43532 นายชยุตม์ ดาวกระจ่าง 4/12  
37 43556 นายรัชพล วงค์จันทร์ 4/12  
38 43740 นายพงศ์ธเนศวร์ พูนแสง 4/12  
39 43953 นายอภิสิทธิ์ เจียวรัมย์ 4/12  
40 43835 นายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย 4/13  
41 43545 น.ส.นฤทัย กลางประพันธ์ 4/13  
42 43738 นายปรเมษฐ์ พิมพ์กลาง 4/13  
43 42892 นายเอื้ออารีย์ พรมุ่งเจริญ 4/13  
44 43892 นายพงศกร แซ่เตียว 4/13  
45 43743 นายพชร โภคมณี 4/13  
46 43677 นายจักรพันธ์ บุญศรี 4/8  
47 43633 นายณ.ธารทอง สุทธิสารากร 4/8  
48 43706 น.ส.ศรีประภา จารัตน์ 4/8  
49 43695 นายปรเมศร์ สวนภักดี 4/8  
50 43708 นายศุภเศรษฐ์ ฉัตรเจริญพร 4/8  
51 43553 น.ส.มุกดา โฉมสอาด 4/8  
52 43969 นายณัฐวุฒิ อุทัยเภตรา 4/8  
53 43698 น.ส.พัชราภา เลิศสกุล 4/8  
54 43560 นายวีรภัทร พรมเภา 4/8  
55 43507 นายเมฆินทร์ วาจาสัตย์ 4/8  
56 43733 นายธนาพล ส่วนเสมอ 4/9  
57 43703 นายภูวดล สาวสวน 4/9  
58 43566 น.ส.สุนารี วิชุมา 4/9  
59 43681 น.ส.ชลธิชา ชมภู 4/9  
60 43754 นายวรินทร เนียมเมืองปัก 4/9  
61 43358 นายณัฐพร วงศ์สุนทร 4/9  
62 43524 นายอิทธิพัทร ศรีสนั่นวงษ์ 4/9  
63 43554 นายยศกร มีสิทธิ์ 4/9  
64 43663 นายสืบ ชอบรู้ 4/9  
65 45472 น.ส.ฐณิชา ปัญญาเหลือ 4/9  
66 43623 น.ส.กัญญาณัฐ พรหมบุตร 4/9  
67 43710 นายสัญธนา พานิชรัมย์ 4/9  
68 45474 นายพีรภัทร วิศิษฐ์สุขสกุล 4/9  
69 43621 นายอนัทวุฒิ หมวดดี 4/9  
70 43612 นายศิรัสธร ชุมพลรักษ์ 4/9  
71 43595 นายปรัชญา เสาทอง 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  52 คน
เพศหญิง =  19 คน