ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาจีน ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์2.ครูรุ่งทิวา กิมาระหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 55
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45478 น.ส.วรกานต์ ศรีแก้ว 4/10  
2 43919 น.ส.ดวงฤทัย โพธิ์ศิริ 4/10  
3 43819 น.ส.จรรยารัตน์ พอกเพิ่มดี 4/10  
4 43821 น.ส.จิรัชฌา คำตรงใจ 4/10  
5 43585 นายณัฐนันท์ จันทน์หอม 4/10  
6 43780 นายณัฐดนัย สวายสมสีกุล 4/10  
7 43735 นายธีรเดช พนาวัน 4/10  
8 43912 น.ส.ไข่มุก กุลรัตน์ 4/10  
9 43768 น.ส.กาญจนรัตน์ ถนอมเมือง 4/10  
10 43739 นายปวริศ ศิริพากเพียร 4/10  
11 45480 น.ส.ชฎาทิพย์ เพิ่มฤทธิ์ 4/11  
12 45493 น.ส.เพชรลดา ศรีห์ยัน 4/11  
13 45488 น.ส.ปณัฐชยา เกษรนวล 4/11  
14 43654 นายภูมินทร์ แป้นทอง 4/11  
15 45494 น.ส.รัตติญา แสวงวงศ์ 4/11  
16 43813 น.ส.สุธิดา เลิศเจตนารมณ์ 4/11  
17 43856 น.ส.ศศิธร ชูจิตต์ 4/12  
18 43746 น.ส.พลอยไพลิน ลืมพิศ 4/12  
19 45501 น.ส.อรไพลิน ทองเอี่ยม 4/12  
20 43832 น.ส.ตรึงฤทัย บูรณ์เจริญ 4/12  
21 43890 น.ส.ปรีญาภรณ์ ตั้งพิทักษ์ไพศาล 4/12  
22 43940 น.ส.รุ่งทิวา เรืองทอง 4/12  
23 43779 นายณฐกร ยืนยิ่ง 4/12  
24 43793 นายปริญญา สุปิงคลัด 4/12  
25 43727 น.ส.ชาลิสา อะรมสุข 4/12  
26 43797 น.ส.พรรพษา ภาสกานนท์ 4/13  
27 43936 น.ส.มนพร อภิรมย์ 4/13  
28 43750 น.ส.ภัชรีภรณ์ เนียมจันทร์ 4/13  
29 43882 นายธีรเมธ กมลวัฒนานนท์ 4/13  
30 43822 น.ส.จิราพร มิฆเนตร 4/13  
31 43694 น.ส.บุตรตรี สงอินทร์ 4/13  
32 43657 น.ส.ลลิตา ขอสุข 4/13  
33 43608 น.ส.วนาลี เป็นผาสุก 4/13  
34 43859 น.ส.โศภิตา วิเศษ 4/13  
35 43950 น.ส.สุกุมาพร ภูมิประโคน 4/13  
36 43920 น.ส.ตะวันรัตน์ จันทร์น้อย 4/13  
37 43970 น.ส.จรรย์ธร กาญจนรักษ์ 4/13  
38 43909 น.ส.กมลลักษณ์ หล้าล้ำ 4/13  
39 43831 นายต้นตระกูล เสียงเพราะ 4/8  
40 43659 น.ส.วริศรา ผดุงดี 4/8  
41 43627 น.ส.จุฬารัตน์ แหวนหล่อ 4/8  
42 43815 น.ส.กานต์ปรีญา หาดทอง 4/8  
43 43529 น.ส.จารุชา สมยาธร 4/8  
44 43799 น.ส.พิธุนิภา มะลิหอม 4/8  
45 43721 นายจักรภัทร สมศรี 4/8  
46 45470 น.ส.วิภาดา สืบเสาะเสมอ 4/8  
47 45471 น.ส.ชลธิชา หาสุข 4/9  
48 45475 นายภานุวัฒน์ เสาชัย 4/9  
49 43669 น.ส.อาทิตวรรณ สาแก้ว 4/9  
50 43806 น.ส.มนัสนันท์ ใจเป็นชาย 4/9  
51 45477 น.ส.อมราพร แก้วเมียน 4/9  
52 43624 น.ส.เกศรากร ปัญตะยัง 4/9  
53 43389 น.ส.กัญญชนก มีสิทธิ์ 4/9  
54 43809 น.ส.วัชราภรณ์ ปาวะรี 4/9  
55 43781 น.ส.ณัฐติกานต์ แซ่ไหล 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 07 มิถุนายน 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  44 คน