ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเขมร ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43341 นายวรินธร จิตหาญ 4/2  
2 43396 นายฐิติพงศ์ ถะเถิงสุข 4/2  
3 43470 นายสุภเดช บุญยะราช 4/4  
4 43475 น.ส.อาทิตยา คงหอม 4/4  
5 43500 น.ส.พรทิพย์ ลำพรม 4/4  
6 43468 น.ส.สมพิศ แจ่มใส 4/4  
7 43454 น.ส.พิมลพรรณ สีผุย 4/4  
8 43517 น.ส.สุกัญญา ผิวชา 4/4  
9 45433 น.ส.ธมลวรรณ สำนักนิตย์ 4/4  
10 43411 นายประภัทรพล เยรัมย์ 4/5  
11 43431 นายกฤติน ไกรนรา 4/5  
12 45451 น.ส.ตรีทิพยนิภา ประเมินชัย 4/6  
13 43437 นายดิสรณ์ พรหมทัตตานนท์ 4/6  
14 43568 น.ส.สุภาวดี จบหล้า 4/7  
15 43430 นายกฤตบุญ มานา 4/7  
16 43482 นายชาญชัย ยวนจิต 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  8 คน