ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาฝรั่งเศส ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูศศิวิมล พูนชัย 2.ครูปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 52
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43423 นายวีรภัทร ขันถม 4/1  
2 43343 นายสมรภูมิ สว่างพื้น 4/1  
3 43326 นายนพสิทธิ์ กาญจน์วิวัฒน์ 4/1  
4 43346 น.ส.กรกนก เวลาเกิด 4/1  
5 43321 นายธนรัตน์ วงษ์อินตา 4/1  
6 43333 นายพีรพัทธ์ คนึงเพียร 4/1  
7 43316 นายชัยภัทร มียิ่ง 4/1  
8 45423 น.ส.เขมิสรา นพพิบูลย์ 4/2  
9 43323 นายธีรภัทร์ ร่าเริงยิ่ง 4/2  
10 43467 น.ส.ศิริวรรณ พอกสนิท 4/2  
11 43429 น.ส.กนกวรรณ นพพันธ์ 4/2  
12 43383 น.ส.สิรินยา กะแสงจันทร์ 4/2  
13 43332 น.ส.พัชรพร โพธิลุน 4/2  
14 43427 นายสุธิณัฐ เรืองสุข 4/2  
15 43378 น.ส.วาสินี จงพินิจ 4/2  
16 43322 น.ส.ธันย์ชนก พิศเพ็ง 4/2  
17 43374 นายภาคภูมิ ออเจษฎากุล 4/2  
18 43354 นายชัยนันท์ ลอวีระอมรพันธุ์ 4/2  
19 43340 นายวรพล กองเมืองปัก 4/2  
20 43317 น.ส.ณัฐฐิรา เตียวเจริญโสภา 4/2  
21 43405 นายธิปกร์ แพ่งกุล 4/4  
22 43409 นายนรภัทร อ่อนห้างหว้า 4/4  
23 43415 นายพรศิลป์ ศรีอุฬารวัฒน์ 4/4  
24 43359 น.ส.ดารารัตน์ พิศโฉม 4/4  
25 43401 นายณุดร มั่นหมาย 4/4  
26 43525 นายก้องเกียรติ ทองเปลว 4/4  
27 43362 นายธีณชภัท ผกานนท์ 4/4  
28 45435 น.ส.นฤมลรัตน์ งามชื่น 4/4  
29 43350 น.ส.กุลนิดา กาญจนรุจิวงศ์ 4/4  
30 43424 นายศุภพลกฤษฏิ์ เข็มแก้ว 4/4  
31 43433 น.ส.กัลยรัตน์ มูลศาสตร์ 4/4  
32 43448 นายปรมัติ อุ่นใจ 4/4  
33 43407 นายนนท์ปวิธ สิริไสย 4/5  
34 43385 นายสุวิจักขณ์ บุญมาก 4/5  
35 43366 นายพลภูเกียรติ เกลี้ยงพร้อม 4/5  
36 45443 น.ส.สุดปลายฝัน บุญมาก 4/5  
37 43714 นายหัสวัฒน์ อินทรสด 4/6  
38 43682 นายชวพล นววิธไพสิฐ 4/6  
39 45455 นายวรภูมิ คุ้มแก้ว 4/6  
40 43613 นายศิรา ศิริรจน์ 4/6  
41 43705 นายศตวรรษ ไพโรจน์สถิตธาดา 4/6  
42 45447 นายจิรศักดิ์ กาวิชัย 4/6  
43 45448 นายจิรานุวัฒน์ บุราคร 4/6  
44 43696 นายปวินท์ งามแสง 4/7  
45 43398 นายณฐพัชร์ เอิกเกริก 4/7  
46 43418 น.ส.ภัทรภร พ่อค้า 4/7  
47 45466 น.ส.สุพรรษา บำรุงชื่อ 4/7  
48 43555 นายรชานนท์ คำบุญฐิติสกุล 4/7  
49 45458 น.ส.กนกภรณ์ ช่อมะลิ 4/7  
50 45460 น.ส.ชุติมา ใบบัว 4/7  
51 45462 น.ส.ณิรชา กลุ่มในเมือง 4/7  
52 45463 น.ส.นนธิชา สอนสุข 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  32 คน
เพศหญิง =  20 คน