ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเวียดนาม ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43505 นายภูรินท์ อภิชาตวาณิช 4/2  
2 43490 นายธนพล ห่อทรัพย์ 4/4  
3 43506 นายมารุตพงศ์ ล้ำประเสริฐ 4/4  
4 43464 น.ส.ลักษณา สุขยานุดิษฐ 4/5  
5 43504 นายภาณุวัฒน์ งามกล้า 4/5  
6 43363 นายธีรภัทร ทะเกิงลาภ 4/5  
7 43660 นายวิรัตน์ บุญทวี 4/5  
8 45445 น.ส.อุมาพร นะรุนรัมย์ 4/5  
9 45453 น.ส.นันทกาญจน์ บุญสมาน 4/6  
10 43559 นายเรืองฤทธิ์ แซ่เตีย 4/6  
11 43492 นายธนภัทร หัดกล้า 4/6  
12 43513 นายศุภชัย พลชลี 4/6  
13 43648 นายปัณณทัต วัตรงาม 4/6  
14 43514 นายศุภวิชญ์ สุขสิน 4/6  
15 45446 นายจิรวัฒน์ จันทร์หอม 4/6  
16 43518 น.ส.สุตาภัทร บูรณ์เจริญ 4/6  
17 43584 นายไชยวัฒน์ ลายทอง 4/7  
18 45465 นายพสิษฐ์ เฮ่ประโคน 4/7  
19 43533 นายชาคริต ชูเชิด 4/7  
20 43523 น.ส.อาทิตยา เขียวงาม 4/7  
21 45464 น.ส.ปัทมาพร กุลรัตน์ 4/7  
22 43632 นายชัยชนก ปฐมเสรี 4/7  
23 45461 นายณัฐภัทร คำวงค์ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  6 คน