ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูพิลาวัลย์ ปาเส 2.ครูสมปอง ประทุมปี 3.ครูเพชรลัดดา บริบูรณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 78
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43307 น.ส.กัญชลิกา งามยิ่ง 4/1  
2 43360 นายธเนศ สุขศรี 4/1  
3 43344 นายอัครินทร์ ทวีจรัสโรจน์ 4/1  
4 43386 น.ส.อวยพร ยอดหงษ์ 4/1  
5 43345 นายอัมรินทร์ สมฤทธิ์ 4/1  
6 43376 นายรณกร ใจปอด 4/1  
7 43310 นายกิตติพัฒน์ นิยมตรง 4/1  
8 43311 นายกิตติภัฎ สุขสำราญ 4/1  
9 43373 นายไพสิฐ บุญมา 4/1  
10 43327 นายนิติภูมิ เสริมศรี 4/1  
11 43334 น.ส.ภัทราพร มนูสารพงศ์ 4/1  
12 43382 นายสรวิศ หาญวีระพล 4/1  
13 43357 นายณัฐชยนันท์ ยืนยง 4/1  
14 43370 นายพีรณัฐ สาแก้ว 4/1  
15 43381 นายเศรษฐอัฑฒ์ ดีเหลือ 4/1  
16 43414 นายพงศ์ไท กล้างาม 4/2  
17 43443 น.ส.นงลักษณ์ ใยสูบ 4/2  
18 43400 น.ส.ณิฐิตา สามาลย์ 4/2  
19 43356 น.ส.ณัฐกฤตา หลำแหละ 4/2  
20 43422 น.ส.วริศรา อุไรรัมย์ 4/2  
21 43368 น.ส.พิมพ์ฑกานต์ บุญคล้อย 4/2  
22 45426 นายภูตะวัน ยืนยง 4/2  
23 43541 นายธนภัทร ตันทะอธิพานิช 4/2  
24 45425 นายณัฐพงษ์ ไข่มุกข์ก 4/2  
25 43314 น.ส.ชนิดาภา นาคกระแสร์ 4/2  
26 43320 นายเตธนิน สายแสงจันทร์ 4/2  
27 43387 น.ส.กมลวรรณ ศรีศันสนีย์ 4/2  
28 43581 นายจิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ 4/4  
29 43957 นายศรีวุฒิกร จันทร์แดง 4/4  
30 43626 นายจิตติพัฒน์ สุขนิรันดร์ 4/4  
31 43499 น.ส.พจรินทร์ ถนอมวงษ์ 4/4  
32 43342 นายศิวกร สกุลเจีย 4/4  
33 45437 นายวีระฉัตร สุขบรรเทิง 4/4  
34 43375 น.ส.ภารวี ศรีระอุดม 4/4  
35 45434 น.ส.นฤกานต์ สุขแสวง 4/4  
36 43384 นายสุรเชษฎ์ ทรงศรี 4/4  
37 43436 น.ส.ณัฐพร มุติโสม 4/4  
38 43473 นายอนันต์ชัย พรมสอน 4/4  
39 43469 นายสุธินันท์ ประพันธ์ 4/4  
40 43351 นายชนสิษฏิ์ พิมพ์ทอง 4/4  
41 43347 นายกรกุล สุนทร 4/4  
42 43371 นายพีรพัฒน์ แย้มงาม 4/4  
43 45441 น.ส.ทิพยพิมล ทองอุดม 4/5  
44 45442 น.ส.ทิพยวิมล ทองอุดม 4/5  
45 43511 น.ส.วีสวัสดิ์ พรมวงษ์ 4/5  
46 43426 นายสิรภพ หงษ์สูง 4/5  
47 43489 นายทิวากร เชื้ออภัย 4/5  
48 43459 น.ส.มัณฑนา เจริญศิริ 4/5  
49 45444 นายสุรภพ ยืนยง 4/5  
50 43571 น.ส.อมราวดี โลกประโคน 4/5  
51 43479 นายกวี ชิณภา 4/5  
52 43432 นายกฤษณพงศ์ แสงศรี 4/5  
53 43455 นายภัทรพล วะรามิตร 4/5  
54 45438 นายกิตติพิชญ์ มุลเมืองเสน 4/5  
55 45439 นายจิรภัทร แสงสุกใส 4/5  
56 45452 นายธีรภัทร อุตชี 4/6  
57 45457 นายศุภวิชญ์ ยืนยง 4/6  
58 45450 น.ส.ดวงดาว ดวงศรี 4/6  
59 43672 น.ส.กฤติยากร พรจำศิล 4/6  
60 43771 น.ส.กุลนัฐ ส่งเสียง 4/6  
61 43668 นายอัษฎาวุธ แข็งกล้า 4/6  
62 43466 นายศิขรินทร์ มะวิญธร 4/6  
63 43477 น.ส.กนกลักษณ์ นิสังรัมย์ 4/6  
64 43449 น.ส.ปรารถนา ใจบุญ 4/6  
65 43471 น.ส.หัทยา งามแฉล้ม 4/6  
66 43435 น.ส.ญาดา เหลือถนอม 4/6  
67 45449 น.ส.ชรดี บุญมาก 4/6  
68 45456 นายศุภชัย ฝอยจันทร์ 4/6  
69 43428 น.ส.อรกัญญา โปรยกลาง 4/6  
70 43421 น.ส.วรกานต์ ชมชื่นดี 4/6  
71 43391 นายเกียรติศักดิ์ ฤกษะเสน 4/7  
72 43531 น.ส.ชนากานต์ แสนสุข 4/7  
73 43636 นายณัชพล ชูผล 4/7  
74 45467 น.ส.อรัญญา ศรีหาเวช 4/7  
75 43589 นายธนาศักดิ์ สบายดี 4/7  
76 45459 นายกิตติพจ สุขบรรเทิง 4/7  
77 43655 นายภูวเนศวร์ วรโชติสิทธินนท์ 4/7  
78 43635 นายณภัทร พรหมคุณากุล 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  47 คน
เพศหญิง =  31 คน