ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาจีน ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูรุ่งทิวา กิมาระหา 2.ครูอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/1, ม.4/2, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7
จำนวนที่เปิดรับ : 52
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43315 นายชนินทร์ ทรัพย์โภค 4/1  
2 43339 นายรัชชานนท์ มุ่งสันติ 4/1  
3 43306 นายกษิดิศ ธรรมสุรักษ์ 4/1  
4 43329 น.ส.บัณฑิตา กระจงกลาง 4/1  
5 43372 น.ส.เพชรรัตน์ฎา พรมเวียง 4/1  
6 45421 น.ส.ภัทรมน สายแสงจันทร์ 4/1  
7 43313 นายชญาณภัทร คำสิน 4/1  
8 43308 นายกิตติณัฐ เพชรสุริยา 4/1  
9 43312 นายคมสันต์ เตโพธิ์ 4/2  
10 45424 น.ส.จันทกานต์ โรจนเขียนดี 4/2  
11 43404 นายธนินท์ ลิ้มถวิล 4/2  
12 45422 น.ส.กรญาวรรณ์ แก้วหอม 4/2  
13 43379 นายศักดิ์ภิวัฒน์ ศรีแก้ว 4/2  
14 43535 นายณัฐกฤษณ์ จันทร์ปิ่น 4/2  
15 43361 นายธิษณ์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์ 4/2  
16 43348 นายกฤชติเมธ แก้วคำไสย์ 4/2  
17 43406 นายธีรัตม์ เสียงจินดารัตน์ 4/4  
18 43461 นายมาวิน แต้นวกุล 4/4  
19 43325 น.ส.เธียรขวัญ ปะทะขีนัง 4/4  
20 45436 น.ส.ปัณณพร มะลิงาม 4/4  
21 43331 น.ส.ปิยะฎา ดาศรี 4/4  
22 43394 น.ส.ชาลิสา เปรียบนาน 4/4  
23 43496 น.ส.ปพิชญา ใจกล้า 4/4  
24 43460 นายมาโนชญ์ ตั้งสกุลวิโรจน์ 4/4  
25 43453 นายพาทิศ คงคาเขตร 4/5  
26 43622 น.ส.กอบทอง ปัญญางาม 4/5  
27 43462 น.ส.รักษิตา แถบทอง 4/5  
28 43416 นายพสิน อังศุวัฒนา 4/5  
29 43601 น.ส.แพรพลอย สุรัตนะ 4/5  
30 43572 น.ส.อัญมณี ดวงศรี 4/5  
31 45440 น.ส.ทองเงิน แสนมี 4/5  
32 43510 น.ส.วรรณิษา พระงาม 4/5  
33 43618 นายอภิเดช กลิ่นโสภณ 4/5  
34 43737 น.ส.นัทธรมัย เบ้าเงิน 4/5  
35 43520 นายสุวัฒน์ พวงขจร 4/5  
36 43643 น.ส.นาฎประไพ เพชรรักษ์ 4/6  
37 43645 น.ส.เนตรนภัส ยิ่งมี 4/6  
38 43355 นายชัยบดินทร์ แก้วไธสง 4/6  
39 43393 นายชายชาญ แท่นดี 4/6  
40 43450 น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์ 4/6  
41 43425 นายสรจักร จารุเสฏฐิโน 4/6  
42 43440 นายธนนันท์ สายยศ 4/7  
43 43630 น.ส.ชนาภา จำปีศรี 4/7  
44 43457 นายภาสกร บุญสด 4/7  
45 43724 น.ส.ชนิตา เกิดลาภ 4/7  
46 43551 น.ส.พรพิมล อุดมทวี 4/7  
47 43452 นายพลวัฒน์ ผ่องใส 4/7  
48 43628 นายเจษฎา มุลเมืองแสน 4/7  
49 43675 น.ส.กัญญาทัต เหลาฉลาด 4/7  
50 43543 น.ส.ธันยธรณ์ สรวงเทพ 4/7  
51 43521 นายอนุวัช มาลัยทอง 4/7  
52 43444 น.ส.นริสา จงยาว 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  26 คน