ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเขมร ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 32
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45869 ด.ช.กฤตยชญ์ เอี่ยมศรี 1/10  
2 45880 ด.ช.ธีรภัทร์ งามเลิศ 1/10  
3 45946 ด.ช.เสฎฐวุฒิ โสรัสสะ 1/11  
4 45931 ด.ช.ปรมินทร์ ปทุมชาติ 1/11  
5 45927 ด.ช.นิติกร เจริญศิริ 1/11  
6 45928 ด.ช.นิติกูล เจริญศิริ 1/11  
7 45919 ด.ช.ฐิติวัสส์ ตรีเวชรัตน์ 1/11  
8 45913 ด.ช.กิตติกวิน หอมจันทร์ 1/11  
9 45943 ด.ช.ศุภกร ดีเสมอ 1/11  
10 45998 ด.ญ.ชนากานต์ กังวาฬ 1/13  
11 46009 ด.ช.ธนภัทร ดีพันธ์ 1/13  
12 45993 ด.ช.คชรัตน์ ยอดแก้ว 1/13  
13 46014 ด.ช.ปัญญาวิทย์ แสวงชอบ 1/13  
14 45989 ด.ช.กฤติน หมายกล้า 1/13  
15 46017 ด.ช.พีรณัช สกุลวรวิทย์ 1/13  
16 46011 ด.ช.ธัญเทพ บุญสาลี 1/13  
17 46000 ด.ช.ฐปนัท ภาคพรต 1/13  
18 46005 ด.ช.ณัฐวุฒิ โชติยา 1/13  
19 46047 ด.ญ.ธิดารัตน์ ขวัญกลาง 1/14  
20 46040 ด.ช.ฐานวัฒน์ วิโรจวงศ์ 1/14  
21 46065 ด.ช.สุชาติ อัตชู 1/14  
22 46031 ด.ญ.กัญญาภัทร หมายกล้า 1/14  
23 46046 ด.ช.ธนัชกฤศ บุญประสาท 1/14  
24 46034 ด.ช.คุ้มบุญ คูวรวรรณวงศ์ 1/14  
25 46036 ด.ช.จารุกิตติ์ ใจงาม 1/14  
26 46043 ด.ช.เดชาธร เพชรจันทร์ 1/14  
27 46060 ด.ช.ศุภวิชญ์ ศรีสม 1/14  
28 46066 ด.ช.สุรพัส เรืองสุข 1/14  
29 45808 ด.ช.นพเชษฐ์ ก่อแก้ว 1/8  
30 45803 ด.ช.ดรัสพงศ์ ดามาพงษ์ 1/8  
31 45839 ด.ช.ธนะพัฒน์ ธนิตเรืองศักดิ์ 1/9  
32 45856 ด.ญ.ศศิวดี ศรีตัมภวา 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  4 คน