ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาฝรั่งเศส ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูศศิวิมล พูนชัย 2.ครูปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 64
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45882 ด.ช.นันทภพ อ่อนห้างหว้า 1/10  
2 45894 ด.ญ.มีสุข ตั้งใจดี 1/10  
3 45905 ด.ญ.สุนิตา ปลื้มใจ 1/10  
4 45888 ด.ช.พอเพียง สาระวงค์ 1/10  
5 45902 ด.ช.ศุภวิชญ์ ศรีรักษา 1/10  
6 45877 ด.ช.เทพกานต์ นามสวัสดิ์ 1/10  
7 45872 ด.ญ.กุลธิดา สันทาลุนัย 1/10  
8 45896 ด.ช.วชิรวิชญ์ เพลินสุข 1/10  
9 45901 ด.ญ.ศศิตา สิงห์ยอง 1/10  
10 45925 ด.ญ.ธิดารัตน์ พูนผล 1/11  
11 45932 ด.ช.ปัณณวิชญ์ มงคลตันติวัฒน์ 1/11  
12 45930 ด.ช.ปภังกร ชูสุข 1/11  
13 45934 ด.ช.พิเชษฐ์ เจนขนบ 1/11  
14 45947 ด.ช.อภิวิชญ์ มณีสอดแสง 1/11  
15 45918 ด.ช.ชัยวัฒน์ พุทธน 1/11  
16 45929 ด.ช.บุญยวิชญ์ กิ่งจันทร์ 1/11  
17 45933 ด.ช.ปิยวัฒน์ กิ่งมณี 1/11  
18 45921 ด.ช.ณัฐกรินทร์ กุลแก้ว 1/11  
19 45965 ด.ญ.ดากานดา ลัดดางาม 1/12  
20 45988 ด.ญ.อรพัชร มีศิริ 1/12  
21 45960 ด.ช.ณัฐฎ์ธนนท์ นามเสถียร 1/12  
22 45950 ด.ช.กัมปนาท ผมหอม 1/12  
23 45978 ด.ช.ไพศาล กิติอำไพพฤกษ์ 1/12  
24 45962 ด.ญ.ณัฐธิดา บุญล้อม 1/12  
25 45952 ด.ช.เกียรติภัทร์ พรชัยอังกูร 1/12  
26 45985 ด.ช.สุพชีพ พริ้งเพราะ 1/12  
27 45961 ด.ช.ณัฐดนัย คนมีฉลาด 1/12  
28 45979 ด.ช.ภัทรดนัย สระแก้ว 1/12  
29 45973 ด.ช.นราธิป สินสายออ 1/12  
30 45983 ด.ช.วัทธิกร บุญสกุล 1/12  
31 46020 ด.ญ.ภัทรมล มะลิทอง 1/13  
32 45994 ด.ญ.จุฑาธิบดิ์ ยอดชลูด 1/13  
33 46002 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์ 1/13  
34 45997 ด.ช.ชนมภูมิ ขุนทอง 1/13  
35 45996 ด.ช.ชคันนาถ ยิ่งได้ชม 1/13  
36 45991 ด.ช.ก้องภพ ละวะใจ 1/13  
37 46003 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ทางดี 1/13  
38 46025 ด.ช.ศุภากร สายวงศ์ 1/13  
39 46056 ด.ญ.ภัทราวดี สุขแก้ว 1/14  
40 46049 ด.ช.ปรัชญา ประทุมทอง 1/14  
41 46055 ด.ช.ภัทรพล พระงาม 1/14  
42 46045 ด.ช.ทิวากร ทวีเหลือ 1/14  
43 46033 ด.ช.กิตติศักดิ์ สุเมธทรัพย์ 1/14  
44 46052 ด.ช.พิทักษ์ เนื้อแก้ว 1/14  
45 46044 ด.ช.เดชาพันธ์ สีห์สมยาบุตร 1/14  
46 46054 ด.ญ.แพรวรรณ เลิงสูงเนิน 1/14  
47 45809 ด.ญ.บุษยมาส เรืองศรี 1/8  
48 45812 ด.ช.ปุณณฌาน บุญศักดิ์ 1/8  
49 45795 ด.ช.จักริน จรจรัญ 1/8  
50 45797 ด.ญ.ชฎาพร เชิดชัย 1/8  
51 45811 ด.ญ.ประกายแก้ว หมายกล้า 1/8  
52 45822 ด.ช.สิริราช พื้นนวล 1/8  
53 45819 ด.ญ.ศศิกานต์ เตาะกะโทก 1/8  
54 45827 ด.ช.อภิภู สุวรรณกูล 1/8  
55 45794 ด.ช.คณิศร วงศ์ใหญ่ 1/8  
56 45816 ด.ช.รัชพล อินทร์แจ้ง 1/8  
57 45815 ด.ช.รักชาติ จันทเขต 1/8  
58 45804 ด.ช.เตชินท์ คงทวี 1/8  
59 45798 ด.ญ.ชนัญชิดา นรักษ์มาก 1/8  
60 45820 ด.ญ.สกุลภรณ์ รินทร 1/8  
61 45853 ด.ช.เวชพิสิฐ แก้ววิจารย์ 1/9  
62 45829 ด.ช.กิตติพัทธ์ ผลเจริญ 1/9  
63 45831 ด.ช.ชนาธิป พะสุรัมย์ 1/9  
64 45837 ด.ช.ณัฏฐพล ศรีตัมภวา 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  46 คน
เพศหญิง =  18 คน