ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเวียดนาม ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 32
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45889 ด.ช.พีรภัทร์ เจริญรัมย์ 1/10  
2 45980 ด.ช.ภาคิน อัมพะวะสิริ 1/12  
3 46021 ด.ช.ภูพิพัฒน์ ภูกองชนะ 1/13  
4 46001 ด.ช.ณภัทร ม่วงฉะ 1/13  
5 46007 ด.ช.ธนพงศ์ รุ่งแจ้ง 1/13  
6 45312 ด.ช.พัฒน์กร คงสุขดี 1/14  
7 46032 ด.ญ.กัลยรัตน์ พรหมบุตร 1/14  
8 46029 ด.ช.กษิดิศ แก่นดี 1/14  
9 46063 ด.ช.สิปปภาส กลิ่นสกุล 1/14  
10 46048 ด.ช.ธีรชัย ทัพพงษ์ 1/14  
11 46042 ด.ช.ณัฐภัทร ชมบุญ 1/14  
12 46058 ด.ช.วิศรุตติ์ กำเหนิดเกาะ 1/14  
13 46062 ด.ช.สิทธิ์ธนัฐ ประคองชื่อ 1/14  
14 46053 ด.ช.พีระวัฒน์ สนิทพจน์ 1/14  
15 46051 ด.ญ.พัชริดา อึงกล้า 1/14  
16 46068 ด.ช.อภิสร ทองเกลี้ยง 1/14  
17 46059 ด.ช.ศักดา สวนดี 1/14  
18 45312(เดิม /  
19 46035 ด.ช.จักรินทร์ กุสูงเนิน 1/14  
20 46061 ด.ช.สัพพัญญู ใสสอาด 1/14  
21 45828 ด.ช.อัครพนธ์ โกศลพุฒิพงษ์ 1/8  
22 45842 ด.ช.ปฐวี เจือจันทร์ 1/9  
23 45857 ด.ช.ศุภกร สุขสมาน 1/9  
24 45859 ด.ช.สรศักดิ์ นิ่มปรางค์ 1/9  
25 45862 ด.ช.สวัสดิ์ โกยสวัสดิ์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  3 คน