ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์2.ครูเพชรลัดดา บริบูรณ์3.ครูสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 98
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45893 ด.ช.ภูมินทร์ สมเป็น 1/10  
2 45906 ด.ช.สุวิจักขณ์ กิ่งแก้ว 1/10  
3 45908 ด.ช.อันน์ บูรณ์เจริญ 1/10  
4 45886 ด.ญ.ปิยนุช วงศ์มา 1/10  
5 45885 ด.ญ.ปวีณา สังข์น้อย 1/10  
6 45879 ด.ช.ธิติวุฒิ คัชมา 1/10  
7 45887 ด.ญ.ปุญช์กนก ชูชื่นบุญ 1/10  
8 45874 ด.ช.จิรัชญา มารศรี 1/10  
9 45895 ด.ช.รพีพงศ์ สุไต้ทอน 1/10  
10 45898 ด.ญ.วัชราภรณ์ มีสานุ 1/10  
11 45903 ด.ช.ศุภวิชญ์ จงใจงาม 1/10  
12 45907 ด.ช.อภิชาติ ภาสกานนท์ 1/10  
13 45884 ด.ช.ปกรณฺ์ ชาวนา 1/10  
14 45892 ด.ช.ภาคภูมิ สิงห์สุข 1/10  
15 45881 ด.ช.ธีรภัทร อยู่ชู 1/10  
16 45891 ด.ช.ภัทรดนัย กิมาวะหา 1/10  
17 45900 ด.ช.ศรัญ ถูกคะเนย์ 1/10  
18 45875 ด.ญ.ฐิตาพร วาปีเก 1/10  
19 45876 ด.ช.ณัฐพัชร์ จินดาศรี 1/10  
20 45914 ด.ญ.ขนิษฐา ชาติไทย 1/11  
21 45911 ด.ช.กฤษฎิ์ ถูกโฉลกดี 1/11  
22 45910 ด.ช.กฤติภัทร น้อมมนัส 1/11  
23 45909 ด.ญ.กมลชนก จันทร์หอม 1/11  
24 45942 ด.ช.วุฒิภัทร ยืนยง 1/11  
25 45944 ด.ช.สรรเพชร บานบัว 1/11  
26 45948 ด.ช.เอกภพ ดีมั่น 1/11  
27 45936 ด.ช.ภูริวัจน์ หล่อกิตติวงศ์ 1/11  
28 45924 ด.ช.ธนโชติ เขียวหวาน 1/11  
29 45915 ด.ช.จุฑาเกียรติ นับวันดี 1/11  
30 45941 ด.ญ.วิริธิภา บุญสด 1/11  
31 45922 ด.ช.ณัฐพล หมวดชัยภูมิ 1/11  
32 45957 ด.ช.ชิษณุชา เหล่าแค 1/12  
33 45968 ด.ช.ธนกร แซ่โล้ว 1/12  
34 45977 ด.ญ.พิณช์พฤกษา พิมพ์เพราะ 1/12  
35 45964 ด.ญ.ณิชกานต์ สมานกล้า 1/12  
36 45986 ด.ญ.อชิรญา จิตใจกล้า 1/12  
37 45974 ด.ญ.ปวันรัตน์ นวลดี 1/12  
38 45967 ด.ช.ถิรวัฒน์ สมบูรณ์ 1/12  
39 45971 ด.ช.ธเนศ วรรณศิริ 1/12  
40 45981 ด.ช.ภูคาเชน สุวรรณธาดา 1/12  
41 45949 ด.ช.กฤษณะ ปัญญาสูง 1/12  
42 45956 ด.ช.ชินทอง บุญกอบ 1/12  
43 45976 ด.ช.พอเพียง สุขจิตร 1/12  
44 45958 ด.ช.ไชยภัทร แสวงมี 1/12  
45 45984 ด.ช.วิทยา ลายสนธิ์ 1/12  
46 45951 ด.ญ.กุลภัสส์ อินทมะโน 1/12  
47 45966 ด.ช.เตชิต ศรีเลิศ 1/12  
48 45972 ด.ช.นภัทร จงประเสริฐวงศ์ 1/12  
49 45963 ด.ช.ณัฐพนธ์ เติมสุข 1/12  
50 45959 ด.ญ.ณัฐชริณ สุภิมารส 1/12  
51 45953 ด.ญ.จันทการต์ แสนสุข 1/12  
52 45954 ด.ญ.จีรนันท์ คมคาย 1/12  
53 45955 ด.ช.ชวิลพงศ์ พูลประสงค์ 1/12  
54 46010 ด.ช.ธนินท์รัฐ ธนิตสุทธิพงศ์ 1/13  
55 46008 ด.ช.ธนพร วรรณตรง 1/13  
56 46018 ด.ญ.เพียงขวัญ จิโรจยนตรกิจ 1/13  
57 46026 ด.ช.สิรินทร์ เข็มแก้ว 1/13  
58 45990 ด.ช.กฤษดา แววบุตร 1/13  
59 46027 ด.ช.อนันดา หิรัญอนันต์พงศ์ 1/13  
60 46023 ด.ช.วรัญญู ตู้สำราญ 1/13  
61 46013 ด.ช.นิพิฐพนธ์ ชื่นจิต 1/13  
62 46022 ด.ช.ฤทธิพร ดียิ่ง 1/13  
63 46016 ด.ญ.ปิยานุช ผุบผาพันธ์ 1/13  
64 46012 ด.ญ.นิชาพา บัญชารัตนกุล 1/13  
65 46028 ด.ช.อภิวิชญ์ พนาวัน 1/13  
66 46041 ด.ญ.ณัฐพร จันทร์ส่องแสง 1/14  
67 46037 ด.ช.จิรพนธ์ โสปัญหริ 1/14  
68 46039 ด.ญ.ชนิดา ไชยรัมย์ 1/14  
69 46057 ด.ญ.วาเศรษฐี จะแรบรัมย์ 1/14  
70 46030 ด.ญ.กัญญาภัค ยิ่งคง 1/14  
71 46064 ด.ญ.สุชาดา จิตใจกล้า 1/14  
72 46050 ด.ช.พรภวิษย์ สมหมาย 1/14  
73 45807 ด.ช.ธราธาร สายแก้ว 1/8  
74 45802 ด.ช.ณัฐวัตร เวชไสย 1/8  
75 45789 ด.ช.กฤชพล อิ่มจำลอง 1/8  
76 45826 ด.ช.อธิวัฒน์ เลิศสกุล 1/8  
77 45806 ด.ช.ธนพล มะลิงาม 1/8  
78 45810 ด.ช.ปฏิภาณ สายแก้ว 1/8  
79 45818 ด.ช.วินทกร เจริญสวัสดิ์ 1/8  
80 45793 ด.ช.กิตติศักดิ์ บุตรงาม 1/8  
81 45817 ด.ช.รัฐภูมิ ทองเลิศ 1/8  
82 45813 ด.ช.พงษ์ศกร แซ่รี 1/8  
83 45799 ด.ช.ชิตพล นาคสุข 1/8  
84 45845 ด.ช.พงษ์เจริญ จิตรวุฒิโชติ 1/9  
85 45848 ด.ช.ภูริช สิงห์มณี 1/9  
86 45835 ด.ช.ชินพัฒน์ ประสานงาม 1/9  
87 45868 ด.ช.โอบนิธิ แก้วพินึก 1/9  
88 45834 ด.ช.ชาญชัย ชูบุตร 1/9  
89 45866 ด.ช.อดิเทพ เอ็นดู 1/9  
90 45832 ด.ช.ชยณัฐ ตุ้มทอง 1/9  
91 45849 ด.ช.เมธาสิทธิ์ เสาทอง 1/9  
92 45850 ด.ช.วราเมธ มีลาภ 1/9  
93 45860 ด.ช.สรายุทธ เพียรชอบ 1/9  
94 45863 ด.ช.สุรกฤต เลิศสรรสิริ 1/9  
95 45841 ด.ช.ปฐมพร สาจีน 1/9  
96 45852 ด.ช.วุฒิภัทร วิมุตกุล 1/9  
97 45851 ด.ญ.วาสนา ดวงเวา 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2562
 
เพศชาย =  72 คน
เพศหญิง =  25 คน