ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาจีน ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูรุ่งทิวา กิมาระหา 2.ครูอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
จำนวนที่เปิดรับ : 64
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45883 ด.ญ.นิชาภา บุญนาม 1/10  
2 45878 ด.ญ.ธนพร พรรณสน 1/10  
3 45897 ด.ญ.วนิชยา มาลัยหอม 1/10  
4 45871 ด.ช.กันตพงศ์ บุราคร 1/10  
5 45890 ด.ช.พีระวิชญ์ ใจบุญ 1/10  
6 45899 ด.ช.วีรภัทร อยู่ครบ 1/10  
7 45870 ด.ช.กฤติเดช จิวจิรกิตติ 1/10  
8 45904 ด.ช.สรธร กีรติสุขสกุล 1/10  
9 45873 ด.ญ.จิณัฐตา รัจกก 1/10  
10 45938 ด.ญ.เรือนแก้ว สายกลิ่น 1/11  
11 45916 ด.ญ.ฉัตรประภา สิทธิมนตรี 1/11  
12 45935 ด.ญ.พิมพิกา อินทยุง 1/11  
13 45912 ด.ญ.กัญฐิกา ตุลาจันทร์ 1/11  
14 45939 ด.ญ.ลภัสรดา ดาบรัมย์ 1/11  
15 45940 ด.ญ.วรารินทร์ โพธิ์สาธิ 1/11  
16 45937 ด.ช.มีชัย หางสลัด 1/11  
17 45926 ด.ญ.นันธิดา สมในใจ 1/11  
18 45923 ด.ช.ธนโชติ เหลี่ยมดี 1/11  
19 45917 ด.ช.ชัยชาติ เรียบร้อย 1/11  
20 45945 ด.ช.สิทธินนท์ เหมือนคนึง 1/11  
21 45920 ด.ญ.ณฐมาวดี ประเดิมดี 1/11  
22 45970 ด.ช.ธนตะวัน อินทร์แป้น 1/12  
23 45975 ด.ญ.ปุญยธิดา แซ่ตั้ง 1/12  
24 45969 ด.ช.ธนโชติ แซ่เช็ก 1/12  
25 45982 ด.ช.วชิรวิชญ์ เนตรตระกูลชัย 1/12  
26 45987 ด.ช.อนันต์สิทธิ์ เลิศธนภัทร 1/12  
27 45999 ด.ญ.ญาณิศา แซ่อุย 1/13  
28 46019 ด.ช.โพธิพงศ์ โพธิ์สีจันทร์ 1/13  
29 46006 ด.ญ.ณีรนุช สมรูป 1/13  
30 46004 ด.ญ.ณัฐนรี แสวงมี 1/13  
31 45995 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ขุมดินพิทักษ์ 1/13  
32 46024 ด.ช.วัชรพงษ์ วันดี 1/13  
33 45992 ด.ญ.กัณฐิกา ทรงศรี 1/13  
34 46015 ด.ญ.ปานวาด หวนหอม 1/13  
35 46038 ด.ช.จิรพัส เตียงทอง 1/14  
36 46067 ด.ญ.เสาวลักษณ์ เพ็งชวด 1/14  
37 45792 ด.ญ.กันตาธรณ์ ลัดดาหอม 1/8  
38 45790 ด.ญ.กฤติยา กระแสโสม 1/8  
39 45796 ด.ญ.จิรัสยา เงางาม 1/8  
40 45814 ด.ช.ภัทรพล สุวฤทธิยาธร 1/8  
41 45823 ด.ญ.สุชาดา รักษา 1/8  
42 45824 ด.ญ.สุพรรษา รสคง 1/8  
43 45825 ด.ช.สุรเนตร พันนาม 1/8  
44 45805 ด.ช.ธนกฤต ดียิ่ง 1/8  
45 45800 ด.ญ.ณัฐชนก เดชกุลรัมย์ 1/8  
46 45791 ด.ญ.กัณณ์อลิน โชคเกิด 1/8  
47 45821 ด.ช.สิรภัทร ทนกล้า 1/8  
48 45801 ด.ช.ณัฐพล นิลแก้ว 1/8  
49 45861 ด.ญ.สวรรยา สุขแสงดาว 1/9  
50 45833 ด.ญ.ชลธิรัตน์ บุญสม 1/9  
51 45854 ด.ช.ศริตวรรธน์ งอกงาม 1/9  
52 45858 ด.ญ.ศุภานัน วังวัฒนา 1/9  
53 45855 ด.ญ.ศศธร อุตธูร 1/9  
54 45847 ด.ช.ภูผาม่าน จันทินมาธร 1/9  
55 45838 ด.ช.แทนคุณ ตรีเมฆ 1/9  
56 45830 ด.ญ.จิรวรรณ ไชยพลงาม 1/9  
57 45844 ด.ช.พงศธร ดอกแก้ว 1/9  
58 45867 ด.ญ.อมลณัฐ ใบสนธิ์ 1/9  
59 45864 ด.ญ.เสาวภา วงษ์เจริญ 1/9  
60 45840 ด.ช.นาคิม ทองสุข 1/9  
61 45865 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ช่อทับทิม 1/9  
62 45843 ด.ญ.ปิ่นสุดาภา นาคกระแสร์ 1/9  
63 45836 ด.ญ.ชุรมาตร พรหมวัฒน์ 1/9  
64 45846 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ แสงพนัสธาดา 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  38 คน