ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเขมร ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45558 ด.ญ.อันดามัน บุญมาก 1/1  
2 45545 ด.ช.ปิยภัทร ดรุณพันธ์ 1/1  
3 45587 ด.ช.ยันเน มาซาลิน 1/2  
4 45578 ด.ช.ปิติกร ทิวทอง 1/2  
5 45617 ด.ญ.ฟาริดา สิงจานุสงค์ 1/3  
6 45618 ด.ช.ภัทรพล บุญมี 1/3  
7 45623 ด.ช.วรเดช เหนียวคง 1/3  
8 45612 ด.ช.เนติธร ทับทิมสำโรง 1/3  
9 45672 ด.ช.จักรภูมิ ช้างสี 1/5  
10 45676 ด.ช.ณชนก ดมหอม 1/5  
11 45688 ด.ช.นวชล แสงงาม 1/5  
12 45678 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เสาชัย 1/5  
13 45705 ด.ช.สุขสม บุญรอด 1/5  
14 45669 ด.ช.กวีศิลป์ ชูสีขาว 1/5  
15 45671 ด.ช.คมน์ฑวัต แสนคม 1/5  
16 45675 ด.ช.ฑีฆา ทำนองดี 1/5  
17 45698 ด.ช.ภูมิพัฒน์ งามมาก 1/5  
18 45681 ด.ช.ธนกานต์ มณฑาทอง 1/5  
19 45689 ด.ช.นวรัตน์ บุญมี 1/5  
20 45697 ด.ช.ภูมิพัฒน์ นลินทัศไนย 1/5  
21 45710 ด.ช.กิตติพัฒน์ มูลศาสตร์ 1/6  
22 45761 ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ แสงสุข 1/7  
23 45784 ด.ช.ศุภกรณ์ จรจรัล 1/7  
24 45752 ด.ช.กุนทร หวังมั่น 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  2 คน