ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาฝรั่งเศส ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูศศิวิมล พูนชัย 2.ครูปกครอง มีสมบัติเลิศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 52
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45534 ด.ญ.ณิชาภัทร สุตลาวดี 1/1  
2 45556 ด.ญ.สรัลพร แก้วปลั่ง 1/1  
3 45528 ด.ญ.เกวลิน เตยังรัมย์ 1/1  
4 45535 ด.ญ.ธนิสรา สาทลาลัย 1/1  
5 45542 ด.ช.ปัณณธร แสงทอง 1/1  
6 45550 ด.ช.ภูริณัฐ จันทร์แก้ว 1/1  
7 45538 ด.ช.น่านน้ำ จินดาศรี 1/1  
8 45585 ด.ช.ภูวเดช ภัทรวงศากร 1/2  
9 45596 ด.ช.อธิป มุตตโสภา 1/2  
10 45570 ด.ช.ดำรงรัฐ คำใจ 1/2  
11 45580 ด.ช.พงศ์พล สมพันธ์ 1/2  
12 45572 ด.ช.ธนภูมิ แจ้งจันทร์ 1/2  
13 45602 ด.ญ.ฑิตฐิตา แสบงบาล 1/3  
14 45606 ด.ช.ธีรภัทร ชนะเลิศ 1/3  
15 45629 ด.ช.สุทิวัส สุภิษะ 1/3  
16 45609 ด.ญ.นันทิชา จรดี 1/3  
17 45611 ด.ช.นิติกร หมื่นจำรัส 1/3  
18 45607 ด.ช.ธีรัตม์ เวชยันต์ 1/3  
19 45601 ด.ช.ชลิต โภคทรัพย์ 1/3  
20 45604 ด.ช.ธนากร บูรณ์เจริญ 1/3  
21 45599 ด.ญ.ชญานิษฐ์ ดาศรี 1/3  
22 45600 ด.ญ.ชนกนาถ ปฐมเสรี 1/3  
23 45628 ด.ช.เศรษฐพล ค้ำชู 1/3  
24 45699 ด.ช.รชต สีอยู่พุ่ม 1/5  
25 45690 ด.ช.บรรณสรณ์ ขวัญทอง 1/5  
26 45701 ด.ญ.โรเซลล่า กรีม 1/5  
27 45706 ด.ญ.สุพัตรา เกษรนวล 1/5  
28 45696 ด.ญ.พิมพ์ลภัส จับไหวดี 1/5  
29 45700 ด.ญ.รัชฎาวัลย์ นิลดำ 1/5  
30 45683 ด.ช.ธนวัฒน์ เพิ่มทอง 1/5  
31 45722 ด.ญ.ธัญธร ศรีตัมภวา 1/6  
32 45711 ด.ช.กิตติมารุตติ์ พุทธิวงศ์โสภณ 1/6  
33 45726 ด.ญ.นฤมน แก้วกระมล 1/6  
34 45740 ด.ช.ภูมภัทร สุรประพจน์ 1/6  
35 45717 ด.ช.ณัฐพงศ์ โสภา 1/6  
36 45746 ด.ช.ศิวกร หวังเป็น 1/6  
37 45714 ด.ช.เฉลิมราช เจริญรัตน์ 1/6  
38 45736 ด.ญ.พิมพิศา การะเกษ 1/6  
39 45743 ด.ช.วรฤทธิ์ สุทธิสาร 1/6  
40 45727 ด.ญ.นิชาภา มูลทอง 1/6  
41 45780 ด.ช.วสุพล ดาศรี 1/7  
42 45760 ด.ช.ณภัทร วสุนธราสุข 1/7  
43 45766 ด.ช.ธนชิต พึ่งตน 1/7  
44 45774 ด.ช.ภานุพงษ์ อินทร์งาม 1/7  
45 45764 ด.ช.ณัฐดนัย อรุณชัยภิรมย์ 1/7  
46 45782 ด.ช.วุฒิชัย มูลทอง 1/7  
47 45787 ด.ช.อรรถพล ม่วงศรี 1/7  
48 45753 ด.ญ.เกตน์สิรี สมศรี 1/7  
49 45754 ด.ญ.จิดาภา ดุจจานุทัศน์ 1/7  
50 45751 ด.ช.กล้าชฎิฬ สังข์ต้อง 1/7  
51 45755 ด.ช.ชญาธิป ถึกสกุล 1/7  
52 45767 ด.ญ.นภัสสร คำทอง 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  33 คน
เพศหญิง =  19 คน