ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาเวียดนาม ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ครูศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45584 ด.ช.ภูริช แสวงสุข 1/2  
2 45561 ด.ญ.กมลฉัตร ถนอมสัตย์ 1/2  
3 45626 ด.ญ.ศิริมา สระสมทรัพย์ 1/3  
4 45608 ด.ช.นันทวุฒิ หมายชอบ 1/3  
5 45673 ด.ญ.จันทประภา ศรีดา 1/5  
6 45739 ด.ช.ภาณุทัช ทิรัมย์ 1/6  
7 45748 ด.ช.อชิระ ศิลาภากุล 1/6  
8 45709 ด.ญ.กมลรัตน์ ปันหอม 1/6  
9 45729 ด.ช.ปภังกร จันทรกมลชัย 1/6  
10 45720 ด.ช.ธนพร บุญลือ 1/6  
11 45737 ด.ญ.แพรนิสา คำพุ่ม 1/6  
12 45759 ด.ช.ณธกร หมิ่งแก้ว 1/7  
13 45750 ด.ช.กฤตเมธ อินทยุง 1/7  
14 45779 ด.ช.วรธน ทองร่อน 1/7  
15 45776 ด.ช.เมธาบดี เผ่าศิริ 1/7  
16 45788 ด.ญ.อาทิตยา ศรีสุพงษ์ 1/7  
17 45771 ด.ช.ปฐวี ศรีแก้ว 1/7  
18 45770 ด.ช.ปฏิวัติ บุญล้ำ 1/7  
19 45765 ด.ช.ธนกฤต มุมทอง 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  6 คน