ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ 2.ครูพิลาวัลย์ ปาเส 3.ครูสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 78
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45537 ด.ช.นฤชิต เชิงหอม 1/1  
2 45552 ด.ช.วชิรวิทย์ นกพรม 1/1  
3 45531 ด.ช.ญาณดนัย แผ่นใหญ่ 1/1  
4 45557 ด.ช.สิทธิภาคย์ คำเขียว 1/1  
5 45530 ด.ช.ชลสิทธิ์ อภิลาศมงคล 1/1  
6 45527 ด.ช.กันตพงศ์ ทรงพระ 1/1  
7 45548 ด.ช.พีรพล สระแก้ว 1/1  
8 45529 ด.ญ.ชนิญญา วนมา 1/1  
9 45543 ด.ช.ปาลวัฒน์ โสวภาค 1/1  
10 45525 ด.ญ.กมลภพ ตั้งจิต 1/1  
11 45547 ด.ญ.พิชชาพร พงษ์ชะอุ่มดี 1/1  
12 45536 ด.ช.ธีรดนย์ ขอร่ม 1/1  
13 45549 ด.ช.ภาสุ สมมีย์ 1/1  
14 45546 ด.ช.ปุญญพัฒน์ บุญสืบสุวรรณ 1/1  
15 45533 ด.ช.ณัฐนันท์ ทิวคู่ 1/1  
16 45562 ด.ญ.กัญภักดิ์ ช่อพรรณรังสี 1/2  
17 45579 ด.ช.เปี่ยมวุฒิ วาสนาม 1/2  
18 45563 ด.ช.กำพล เชิงวิลาศ 1/2  
19 45590 ด.ช.วรลักษณ์ แสนกล้า 1/2  
20 45577 ด.ญ.ปาณรณัสม์ ประพานศรี 1/2  
21 45593 ด.ญ.สิรินทรา มานะ 1/2  
22 45594 ด.ญ.สิริอักษร ศิริ 1/2  
23 45589 ด.ช.วชิรวิทย์ โรจนะวงษ์ 1/2  
24 45576 ด.ช.ปรมัตถ์ มูลสาร 1/2  
25 45568 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ทองศรี 1/2  
26 45581 ด.ช.พลกฤต สืบสันต์ 1/2  
27 45582 ด.ช.ภวินท์ เจริญศิริ 1/2  
28 45573 ด.ช.ธนวัฒน์ ผดุงเจริญ 1/2  
29 45566 ด.ช.ชาคริต ฮมแสน 1/2  
30 45630 ด.ช.หัสดินทร์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์ 1/3  
31 45632 ด.ญ.อัญชิสา กล่อมเลิศ 1/3  
32 45598 ด.ช.คณาธิป พรหมสหสิทธิ์ 1/3  
33 45610 ด.ญ.นันทิรา มากแสน 1/3  
34 45615 ด.ญ.พิชชาภา สังข์โกมล 1/3  
35 45625 ด.ช.ศรัณยพงศ์ พลเยี่ยม 1/3  
36 45622 ด.ช.วรชัย ศรีโสภา 1/3  
37 45620 ด.ช.ภูริ อภิชาตวาณิช 1/3  
38 45631 ด.ช.อัครวินท์ นิยมเหมาะ 1/3  
39 45624 ด.ช.วุฒิภัทร ถมปัทม์ด. 1/3  
40 45597 ด.ช.กมลภพ ราศรีนวล 1/3  
41 45605 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ กัญญาศรี 1/3  
42 45694 ด.ช.พลายนครินทร์ นลินทัศไนย 1/5  
43 45684 ด.ญ.ธัญชนก พรมวัฒน์ 1/5  
44 45686 ด.ช.ธีรเดช ม่วงอ่อน 1/5  
45 45702 ด.ช.ศุภกิตติ์ ดวงศรี 1/5  
46 45695 ด.ช.พัทดล ประทุมแก้ว 1/5  
47 45682 ด.ช.ธนภัทร ประเสริฐ 1/5  
48 45692 ด.ญ.พรพรรษา พันธ์โพธิ์คา 1/5  
49 45691 ด.ช.ปรีดียาธร อินทนนท์ 1/5  
50 45693 ด.ญ.พลอยไพลิน มานุจำ 1/5  
51 45677 ด.ช.ณภัทร ราษีทอง 1/5  
52 45680 ด.ญ.ดวงดาว หวังวก 1/5  
53 45724 ด.ญ.ธารารัตน์ อนุลีจันทร์ 1/6  
54 45719 ด.ญ.ณัฐวิภา เกิดเหลี่ยม 1/6  
55 45728 ด.ช.ปธานิน ศิรพัชรางกูร 1/6  
56 45725 ด.ช.ธีรกานต์ คำพิลา 1/6  
57 45721 ด.ญ.ธนพร คัชมา 1/6  
58 45718 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ปรัชญาวุฒิ 1/6  
59 45733 ด.ช.พันธกานต์ หาญมานพ 1/6  
60 45731 ด.ช.ปุณณวิช ประทุมปี 1/6  
61 45732 ด.ช.พลากร ชาติธรรม 1/6  
62 45715 ด.ช.ชัยภัทร เกิดวุฒิชัย 1/6  
63 45730 ด.ช.ปาณวัฒน์ อ่าวพัฒนา 1/6  
64 45716 ด.ญ.ณัฐธิดา ทองวิจิตร์ 1/6  
65 45734 ด.ญ.พิมพ์ชนก ประถมปัทมะ 1/6  
66 45747 ด.ช.สิริวัฒก์ สหุนาฬุ 1/6  
67 45713 ด.ช.จารุวัฒน์ บูรณ์เจริญ 1/6  
68 45777 ด.ญ.ลักขณา แจ่มประโคน 1/7  
69 45758 ด.ญ.ฐิตาภา พโยมแจ่ม 1/7  
70 45785 ด.ญ.เสาวลักษณ์ กระจายศรี 1/7  
71 45763 ด.ญ.ณัฐชา แก้วแฉล้ม 1/7  
72 45762 ด.ช.ณัฐชนน นครศรี 1/7  
73 45768 ด.ญ.นวลพรรณ นิยมหาญ 1/7  
74 45773 ด.ช.พรหมินทร์ ผิวสร้อย 1/7  
75 45756 ด.ช.ชนินทร ชิงชัย 1/7  
76 45769 ด.ช.นันทภพ สัชชานนท์ 1/7  
77 45781 ด.ช.วิชญะ เป็นผาสุก 1/7  
78 45778 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ ชัยยา 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  52 คน
เพศหญิง =  26 คน