ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ภาษาจีน ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : 1.ครูอุมาพร สารพัฒน์ 2.ครูสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
จำนวนที่เปิดรับ : 52
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45544 ด.ญ.ปิยธิดา พ่อค้า 1/1  
2 45540 ด.ช.ปภังกร ปุริทาสัง 1/1  
3 45539 ด.ญ.ปพิชญา กลกิจสุวรรณ 1/1  
4 45554 ด.ช.วริศ ไหมทอง 1/1  
5 45551 ด.ช.ภูริภัทร พรหมแก้ว 1/1  
6 45560 ด.ญ.เอกรดา ธรรมวิหารคุณ 1/1  
7 45541 ด.ญ.ปัณฑิตา ลิ้มสวัสดิ์ 1/1  
8 45526 ด.ญ.กวินธิดา ศิริทัศนเวช 1/1  
9 45555 ด.ช.สรชัช เยาวฤทธิ์ 1/1  
10 45559 ด.ช.อาธิศักดิ์ เตียวเจริญโสภา 1/1  
11 45553 ด.ช.วรภาส สำรวมจิตร 1/1  
12 45532 ด.ญ.ณัฐชยา เกลียวทอง 1/1  
13 45574 ด.ช.ธนวินท์ จันทร์ไผ่ 1/2  
14 45575 ด.ช.นิพิฐพนธ์ สุชาติสุนทร 1/2  
15 45592 ด.ช.ศุภกฤต อินทร์แป้น 1/2  
16 45567 ด.ช.ชาญไชยกรณ์ คานกลาง 1/2  
17 45565 ด.ญ.เขมจิรา สุวรรณฑา 1/2  
18 45591 ด.ช.ศิรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ 1/2  
19 45588 ด.ช.รัชพล สุขแสวง 1/2  
20 45571 ด.ช.ทินกฤต สุบิน 1/2  
21 45564 ด.ญ.ขวัญข้าว แพงเจริญ 1/2  
22 45569 ด.ช.ณธีพัฒน์ อุกฤษฏ์สิริ 1/2  
23 45586 ด.ช.ภูวสิษฎ์ บัวแย้ม 1/2  
24 45595 ด.ช.สุวพิชญ์ พุดตาลน 1/2  
25 45621 ด.ช.ไรวินท์ สิงห์เสน 1/3  
26 45613 ด.ญ.ปณิชา มีสะอาด 1/3  
27 45627 ด.ช.ศุภกร มะดาศรี 1/3  
28 45619 ด.ช.ภาณุพล เรืองผลวิวัฒน์ 1/3  
29 45614 ด.ญ.พศิกา ซุนเฮงกุล 1/3  
30 45616 ด.ช.พิทักษ์พงศ์ หงษ์ทอง 1/3  
31 45707 ด.ช.สุวิจักขณ์ นาคสุข 1/5  
32 45685 ด.ญ.ธารขวัญ ซูดานี 1/5  
33 45687 ด.ญ.นพภัสสร ลินลา 1/5  
34 45674 ด.ช.ชิษณุพงศ์ พลีขันธ์ 1/5  
35 45704 ด.ญ.สุกฤตา พิศิฏฐศักดิ์ 1/5  
36 45670 ด.ช.เกียรติภูมิ สุขแสนสุข 1/5  
37 45703 ด.ช.ศุภชัย พิทักษ์วงศ์ 1/5  
38 45679 ด.ญ.ณัฐวรรณ สุขดี 1/5  
39 45712 ด.ช.เขมภัทร สายกลิ่น 1/6  
40 45744 ด.ช.วิชา ซื่อสัตย์ 1/6  
41 45741 ด.ญ.วนัสยา จันทะชาลี 1/6  
42 45723 ด.ช.ธามนิธิศ มัทวานนท์ 1/6  
43 45735 ด.ญ.พิมพ์นภัส เจียมตระกูล 1/6  
44 45738 ด.ช.ภาคิน นฎิศวร์ 1/6  
45 45742 ด.ช.วรรธนะ พาพูล 1/6  
46 45745 ด.ช.ศิลายุทธ ศรีลาชัย 1/6  
47 45783 ด.ช.ศิริพงษ์ เผ่าพันธ์ 1/7  
48 45757 ด.ช.ญานิก สุรสอน 1/7  
49 45775 ด.ช.ภูมินทร์ แสงศรี 1/7  
50 45772 ด.ญ.ปาลิตา สมยาธร 1/7  
51 45749 ด.ญ.กชกร แก้วหลวง 1/7  
52 45786 ด.ญ.อมราพร อยู่รัมย์ 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 17 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  33 คน
เพศหญิง =  19 คน