ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต31201 (ภาษาเวียดนาม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42741 นายเหมรัศมิ์ เย็นใจ 4/14  
2 44848 นายธนากร ประโพทานัง 4/14  
3 42444 นายเจษฎา มีสิทธิ์ 4/14  
4 42533 นายสุจินต์ โอธินทรยุทธ 4/14  
5 42532 นายสหรัฐ อุทธกัง 4/14  
6 42430 นายสิทธิชัย อุดมทวี 4/14  
7 42412 นายปฏิภาณ บุญเหลือ 4/14  
8 44845 นายฉิมพลี ละม้ายวัน 4/14  
9 42825 นายภีมพล มีเกิด 4/15  
10 42831 นายศักดิ์ชัย ดอกใหญ่ 4/15  
11 42566 นายนรินทร์ มาวาย 4/15  
12 45412 นายพีรภัทร แก้วคำ 4/15  
13 42090 นายชาร์ลาวา โฟล์ค 4/15  
14 42865 นายนิธิ เอี่ยมอุไร 4/16  
15 42852 นายณพัทร เกษอินทร์ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  0 คน