ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ฝ31201 (ภาษาฝรั่งเศส) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44843 น.ส.กฤติกา สุรวาทศิลป์ 4/14  
2 44847 น.ส.เฌอริลิณญ์ เทียนถวาย 4/14  
3 42586 นายสันติภาพ พัฒนศิริวงศ์ 4/14  
4 44853 น.ส.อันลี่ แคสเปอร์เซ่น 4/14  
5 44844 น.ส.จันทิมา บุโพธิ์ 4/14  
6 42922 น.ส.ปาริดา กันทิน 4/15  
7 44857 น.ส.ธนภรณ์ ประยงค์หอม 4/15  
8 44856 น.ส.จิตรลดา พันธ์ศรี 4/15  
9 42593 น.ส.คัมภีรพรรณ วิเศษยา 4/15  
10 42619 น.ส.ปัญญาพร ชิลเลอร์ 4/15  
11 44860 น.ส.วรัญญา หาญสุด 4/15  
12 42812 นายธราเทพ ทองกลาง 4/16  
13 42939 น.ส.สุกัญญา ยังมี 4/16  
14 42899 น.ส.จุฑามาศ ทิพยเนตร 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  12 คน