ระบบเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2:: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพิลาวัลย์ ปาเส
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42643 นายภาคิน สุดใสดี 4/15  
2 42755 นายณัฐเดช หุ่นสำราญ 4/16  
3 42744 นายกิตติภูมิ สำราญรมย์ 4/16  
4 42672 นายภูริช สังข์สาลี 4/16  
5 42704 นายชวัลภูมิ ยาคำ 4/16  
6 42710 นายณัฐธนัญ มีฤทัย 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  0 คน